Śmierć w poezji Nikołaja RubcowaAbstrakt

ŚMIERĆ W POEZJI NIKOŁAJA RUBCOWA

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest mało zbadanemu zagadnieniu z życia i twórczości Nikołaja Rubcowa. Na materiale wierszy poety oraz świadectw współczesnych, a także prac kry­tycznych i naukowych autor akcentuje rangę problematyki śmierci w dziele poety. Temat pogranicznego stanu między życiem i śmiercią, motywy egzystencjalne i eschatologiczne to stały element twórczości poety. Dla Rubcowa śmierć była nie tylko ciemną i tajemniczą granicą życia. Jego bohater liryczny także po śmierci nie zamierza szukać spokoju, niepokoi go bowiem los ukochanej ojczyzny.

DEATH IN NIKOLAI RUBTSOV’S POETRY

Summary

Author of the essay deals with a little-studied side of life and writings of the eminent Russian poet. The author of the essay uses Rubtsov’s poems and the testimonies of his contemporaries, critics and literary theorists to demonstrate great importance of the subject. The point is that the concept of borderline state between life and death, existential and eschatological motifs run through all the artistic legacy of the poet who died in a tragic way. However the resear­cher argues that for Rubtsov death was not only a dim and mysterious border of existence. The character of his poems does not intend to rest in peace, but continues to be preoccupied with the future of his beloved motherland even after his death. 


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


KaznaczejewS. (2011). Śmierć w poezji Nikołaja Rubcowa. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3573

Siergiej Kaznaczejew  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).