Jak uczeni tracili sowieckie obywatelstwoAbstrakt

JAK UCZENI TRACILI SOWIECKIE OBYWATELSTWO

Streszczenie

Borys Jegorow wspomina losy dzieł uczonych, którzy wyemigrowali ze Związku Sowieckiego w latach 70. i przez to ich nazwiska znalazły się na indeksie. Jego gawędziarska relacja oparta jest na wspomnieniach własnych z okresu, gdy pracował w Tartu razem z Ju-rijem Łotmanem. Wielu oddanym wówczas do druku odkrywczym, nowatorskim studiom emigrantów, nad którymi pracowali oni całe lata, groziła niepamięć. Aby temu zapobiec uciekano się do podstępów — publikowano dzieła pod cudzymi nazwiskami — jak w przypadku Marka Altszullera, wydawcy i redaktora dzienników Wilhelma Kuchelbeckera w serii „Litieraturnyje pamiatniki”, który wyemigrował jakoby do Izraela, a w rzeczywistości do USA, lub wykorzystując fakt, że dwaj uczeni mieli identyczne nazwiska (Michaił Gasparow/Borys Gasparow) zmieniano inicjały. Zadowalało to cenzorów, a pozwalało ocalić od zapomnienia wiele wybitnych dzieł, przy czym naukowe środowisko doskonale wiedziało, kto naprawdę był ich autorem.

THE WAY SCHOLARS LOST THEIR SOVIET CITIZENSHIP

Summary

Boris Yegorov recalls the history of the works of scholars, who emigrated from the Soviet Union in the seventies, the reason why their names were published in the index. His conversational story is based on memories from the period of working in Tartu with Yuri Lotman. Many of their innovative and revealing researches, which were in press, were threatened by oblivion. To prevent this, deceits were repeatedly resorted. Either the works were published under somebody else`s name — as it proves the case of Mark Altshuller, the publisher and the editor of Wilhelm Küchelbecker`s dailies in the series of “Literaturnyje pamiatniki”, who emigrated supposedly to Israel, but in reality to the USA, or by taking advantage of the fact that two scholars had identical surnames (Mikhail Gasparov/Boris Gasparov) the initials of their first names were changed. All these measures were sufficiently satisfying for the censors and helped to save many outstanding works from oblivion, while all the members of scholar community knew perfectly well who was the real author.  


Pobierz

Opublikowane : 2011-03-01


JegorowB. (2011). Jak uczeni tracili sowieckie obywatelstwo. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3582

Boris Jegorow  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).