O religijnej duchowości w okresie antyreligijnej odwilżyAbstrakt

O RELIGIJNEJ DUCHOWOŚCI W OKRESIE ANTYRELIGIJNEJ ODWILŻY

Streszczenie

W okresie odwilży system totalitarny nieco osłabił swój ucisk, ustały przerażające procesy sądowe, rozpoczęło się amnestionowanie osób represjonowanych z powodów politycznych, doszło do względnej demokratyzacji życia społeczno-politycznego, umożliwiono nieco więcej swobody w działalności twórczej, rozszerzono nieco sferę wolności słowa itp. Jednak wszystko to, co w jakikolwiek sposób dotyczyło życia religijnego: sytuacja ludzi wierzących, działalność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie tylko się nie zmieniła, lecz — na odwrót — w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem uległa znacznemu pogorszeniu. W tym czasie natomiast, zgodnie ze świadectwem o. Aleksandra Mienia, Siergieja Awierincewa, i wielu pisarzy lat sześćdziesiątych, którzy pozostawili wspomnienia z tego okresu, właśnie po wojnie pojawiła się fala zainteresowania życiem religijnym i historycznej tradycji duchowości, które dla wielu rosyjskich prozaików i poetów (Pasternak, Achmatowa, Szałamow, Brodski, Tarkowski, Zabołocki, przedstawiciele wczesnego undergroundu i in.) stały się propozycją alternatywną wobec oficjalnej ideologii.

RELIGIOUS SPIRITUALITY IN THE PERIOD OF ANTI-RELIGIOUS THAW

Summary

In the period of the thaw the totalitarian system lessened its pressure. Terrifying lawsuits stopped, people victimized on the political grounds were granted amnesty, the comparative democracy of social and political life was achieved, a little more artistic independence was given together with the freedom of speech etc. However, everything that concerned religious life in any way: the situation of the believers and the activity of Russian Orthodox Church, not only had not changed but, on the contrary, it worsened significantly in comparison with the previous decade. In that time, according to the testimony of Father Alexander Men, Sergey Averincev and many writers of the sixties, who left memories from that period, precisely after the war the wave of interest of religious life and spiritual historical tradition has appeared. For many Russian poets and prose writers (Pasternak, Akhmatova, Shalamov, Brodsky, Tarkovsky, Zabolotsky representatives of early underground etc.) these became an alternative for official ideology. 


Pobierz

Opublikowane : 2011-03-01


ŁucewiczL. (2011). O religijnej duchowości w okresie antyreligijnej odwilży. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3586

Ludmiła Łucewicz  ludmilalucewicz@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).