Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziśAbstrakt

PROZA PRODUKCYJNA „SZESTIDIESIATNIKÓW” WCZORAJ I DZIŚ

Streszczenie

W artykule przedmiotem opisu są wczesne utwory Gieorgija Władimowa (Большая руда, Три минуты молчания) Wasilija Aksionowa (На полупути к луне, Затоваренная бочкотара, Наша золотая Железка) należące do gatunku powieści produkcyjnej w kontek-ście zastanych norm gatunkowych. Autorka podkreśla względną ideologiczną i artystyczną oryginalność tych utworów zmierzającą do zdekonstruowania istniejących standardów i kształtującą nowe gusty odbiorców. Władimow i Wojnowicz dążą do odtworzenia pierwotne-go znaczenia reguł prawdopodobieństwa i typowości zdeformowanych w koncepcji realizmu socjalistycznego. Aksionow natomiast już w latach 60. bada możliwości zastosowania do tej tematyki chwytów groteski i parodii. Wczesne utwory omawianych pisarzy są świadectwem przemian okresu odwilży oraz przykładem ich poszukiwań prawdy w literaturze.

PROSE OF PRODUCTION BY “SHESTIDESATNIKI” YESTERDAY AND TODAY

Summary

This paper describes the early works of Georgy Vladimov (Bolshaja ruda, Tri minuty mołchaniya), Vladimir Voinovich (Khochu byt’ chestnym) and Vasily Aksionov (Na polputi k lune, zatovarennaya bočkotara…, Naša zolotaya zhelezka) belonging to “Prose of Pro-duction” in the context of already existing literary phenomena. The article underlines their, although not too bold yet, ideological and artistic originality aimed at destroying existing standards and developing new aesthetic tastes of readers. Vladimov and Voinovich tried to restore the original meaning of probability and typicality, not contaminated by socrealism. In the 1960s has already exploited the possibilities of parody and grotesque in his books. The early works of these writers continued to witness a “thaw” period and were evidence of a struggle for true literature.


Pobierz

Opublikowane : 2011-03-01


SupaW. (2011). Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziś. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3588

Wanda Supa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).