Wasilij Aksionow w EstoniiAbstrakt

WASILIJ AKSJONOW  I ESTONIA

Streszczenie

W artykule porzedstawiono zróżnicowany odbiór krajów/republik bałtyckich przez ludzi sowieckich. Dziś jest oczywiste, że Estonia, Łotwa i Litwa różniły się od pozostałych republik ZSRR — były czymś w rodzaju substytutu Europy (Tomas Venclova), złudzeniem emigracji (Aleksander Genis), przestrzenią wolności.Wasilij Aksionow był najpopularniejszym przedstawicielem swojego pokolenia, współtwórcą prozy młodzieżowej czy spowiedniczej. W jego wczesnych powieściach Звез­дный билет (1961) i Пора мой друг, пора... (1964) obok młodych bohaterów pojawia się jeszcze jeden obiekt opisu — jest nim stolica Estonii Tallin, a szczególnie jego średniowieczna dzielnica zwana Starym Tallinem. Tallin Aksionowa kojarzy się z miłością; wolnością, jazzem (który w Związku Radzieckim był niemal całkowicie zapomniany, podczas gdy w Estonii, „najsłabszym ogniwie łańcucha”б zorganizowano w roku 1967 festiwal jazzowy). Dla Aksionowa i zaprzyjaźnionych z nim jazzmanów ta muzyka reprezentowała szczególny styl życia lat 60. Napisał o tym w eseju Простак в мире джаза. Kontakty Aksionowa z Tallinem nie ustały także w kolejnych dziesięcioleciach. Odnajdziemy to miasto w jego wielu jego późnych utworach. W odróżnieniu od większości sowieckiсh turystów Aksionow rozumiał napięcia pomiędzy Estończykami i przedstawicielami innych sowieckich republik, lubił mieszkańców jego stolicy, którzy w ukryciu szczycili się w ZSRR swoją trójkolorową flagą i porównywał się z nimi jako pisarz „podejrzany”, istniejący niejako w podobny sposób jak owe bałtyckie republiki.

VASILY AKSENOV AND ESTONIA

Summary

This publication is an attempt to demonstrate the different reception of the Baltic countries/ кepublics by Ыoviet people. It is clear now that Estonia, Latvia and Lithuania were something different than other Soviet republics — they were a substitute of Europe (T. Venclova), an illusion of emigration (Aleksander Genis) and the space of freedom.Vasiliy Aksenov was the most popular representative of generation of the 60s, of so called youthful or confessionary prose. In his early novels ticket to the Stars (1961) and It’s time, My Friend, It’s time (1964) the capital of Estonia, Tallin, with its admirable medieval part, Old Tallin, plays the role of an important literary character. Aksenov’s Tallinn is associated with love, freedom, and jazz (which was almost forbidden in the Soviet Union while it was possible to arrange in 1967 jazz-fest in the “weakest link of chain”, Estonia). For Aksenov and his jazzmen friends and jazz-fans this music had been a lifestyle of the 60s. He wrote an essay Simpleton in the World of Jazz about  jazz and Tallinn.The connection with Tallinn Aksenov carried through all his life. We can find Tallinn in his late novels and essays. As opposed to majority Soviet tourists Aksenov understood the tension between locals and those who came from the remaining of Soviet Union, he felt sympathy for Estonians who secretly wore their tricolor flag at the Soviet time and he compared his own status in USSR as ‘suspicious’ writer existing to some point as those Baltic Republics. 


Pobierz

Opublikowane : 2011-03-01


BiełobrowcewaI. (2011). Wasilij Aksionow w Estonii. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3589

Irina Biełobrowcewa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).