Siniawski-Terc. Los i dzieło, czyli rodowód inteligentaAbstrakt

SINIAWSKI-TERC. LOS I DZIEŁO, CZYLI RODOWÓD INTELIGENTA

Streszczenie

W artykule poruszona została kwestia przynależności rosyjskiego pisarza, literaturoznawcy, krytyka literackiego, eseisty i myśliciela Andrieja Siniawskiego — Abrama Terca do pokolenia tzw. szestidiesiatników. Jednocześnie zwrócono uwagę na pewne aspekty inteligenckiego rodowodu pisarza, jakie można by uznać za pewną wspólną drogę pokolenia twórców tych lat (przełom lat 50. i 60.). Podkreślone zostały także zasługi i rola Siniawskiego w procesie historycznoliterackim Rosji Sowieckiej za sprawą jego prac krytycznych, a zwłaszcza traktatu Co to jest realizm socjalistyczny?, dekonstruującego socrealizm. Wyróżniającym kryterium poglądów pisarza jest jego szeroko pojmowana kategoria dysydentyzmu — jako aktu sprzeciwu i twórczej nieskrępowanej energii, prowadzącej do sztuki czystej i wolnej.

SINYAVSKY-TERTZ. FORTUNE AND WORK, i.e. THE INTELLECTUAL`S GENEALOGY

Summary

The present article addresses the question if the Andrei Sinavsky — Abram Tertz, a Russian writer, literary critic, essayist, and thinker belonged to the group of so-called “shestidiesiatniki” (sixties’ generation). At the same time it is emphasized that some aspects of writer’s intellectual genealogy could be considered within a pattern, common for all authors of that period (the breakthrough of the fifties and sixties). Special attention is paid to the role Siynavsky played in describing the literary process of Russian and Soviet literature, particularly to his work, What’s the Socialist Realism?, in which he deconstructed socialist realism. One of the most distinctive categories that describe Sinyavsky is the category of dissident attitude,  understood as an act of objection and creative, untamed energy, essential in the process of creation of pure and free art.


Pobierz

Opublikowane : 2011-03-01


WoźniakA. (2011). Siniawski-Terc. Los i dzieło, czyli rodowód inteligenta. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3590

Anna Woźniak  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).