Gogol i kotAbstrakt

GOGOL AND CAT

Summary

Long before Fiodor Dostojevski Nikolai Gogol had been reflecting on the destructive ef-fect of murder on the murderer’s mind. As a child of five he killed a homeless cat and could not help thinking and speaking about that event further on. By this he should have tried to change the pattern of his destiny, to re-arrange his life, which started in rather barbarous surrounding ruled by primitive instincts and ignorant fears. He longed for another, humane and enlightened social environment in which an individual would live in the current of his-tory and culture, willingly shouldering responsibility for the world’s harmony, being aware that other living creatures could not be regarded as food supplies or enemies but as friends and teachers.

GOGOL I KOT

Streszczenie

Na długo przed Dostojewskim Gogol rozmyślał o tym, jak zabójstwo wpływa na psychikę zabójcy. Opowiadając o przestępstwie dokonanym w wieku pięciu lat — o zabiciu kota — najpewniej usiłuje przeformułować paradygmat swoich relacji ze światem, wyjść z rzeczywistości ciemnego środowiska otaczającego go w dzieciństwie, rzeczywistości -rodziny, w której prymitywne instynkty sąsiadowały z lękami zrodzonymi przez niewiedzę, i przejść do rzeczywistości oświeconego Zachodu, gdzie człowiek żyje w strumieniu historii i kultury, dobrowolnie przyjmując odpowiedzialność za utrwalenie harmonii wszystkiego, co istnieje, w której zwierzęta są nie tylko pożywieniem lub wrogiem, lecz stają się też nauczycielami. 


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


SkaczkowaO. (2011). Gogol i kot. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3598

Olga Skaczkowa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).