Temat „Szukszyn i Gogol” w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал)Abstrakt

THE THEME SHUKSHIN AND GOGOL IN THE RECENT YEARS RESEARCHES(TO THE INTERPRETATION OF THE STORY ZABUKSOVAL)

Summary

The theme “Shukshin and Gogol” has already had to some extent a fruitful tradition. The appearance of an encyclopedia-reference book V. Shukshin’s Work has become a result of many years’ investigations. There is an article in it named Gogol which is dedicated to this problem. A special place in this work is devoted to the interpretation of Shukshin’s definite literary productions which are connected with the Gogol’s text. Shukshin’s works have something in common in a concealed or direct way with Gogol’s creative work. Shukshin regularly appealed to Gogol’s images-symbols of “fast ride,” “an inspector,” “a dead and live soul’,” “the devil” and others. There is a review of the recent years researches dedicated to this theme.

TEMAT SZUKSZYN I GOGOL W BADANIACH OSTATNICH LAT(PRZYCZYNEK DO INTERPRETACJI OPOWIADANIA ЗАБУКСОВАЛ)

Streszczenie

Gogol od dzieciństwa odgrywał szczególną rolę w życiu Wasilija Szukszyna. Wystarczy wspomnieć, że tak brzmiało dziecięce przezwisko przyszłego pisarza. Proces twórczego opracowania artystycznego świata rosyjskiego klasyka przebiegał od prostego „przyswa-jania” obrazów, symboli, motywów i fabularnych kolizji we wczesnej twórczości prozaika do reinterpretacji zarówno samej twórczości Gogola, jak i pokonania zastanych poglądów dotyczących roli i miejsca klasyka w historii literatury rosyjskiej. Dla Szukszyna świat Gogola nie jest światem „odbicia” (punkt widzenia dominujący w tradycyjnej praktyce in-terpretacyjnej lat 50. i 60. XX wieku), lecz świat „przetworzenia” rzeczywistości. Wszystkie te procesy znajdują odzwierciedlenie w opowiadaniu Забуксовал.


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


GłuszakowP. (2011). Temat „Szukszyn i Gogol” w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3599

Pawieł Głuszakow  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).