Recepcja twórczości Nikołaja Gogola we współczesnej literaturze łotewskiejAbstrakt

RECEPTION OF THE GOGOL’S WORKS IN THE MODERN LATVIAN LITERATURE

Summary

The article is devoted to the reception of Gogol’s works in the modern Latvian literature. The author of the article examines the collection of short stories The Seller of Pornographic Cards by the contemporary Latvian writer J. Einfelds. The collection offers a daring interpretation of the classical image of ‘small man’. The protagonist of the short story Mārtiņa Kreicberga vienīgā is associated in the consciousness of the writer with Akaky Akakievich Bashmachkin . The ‘small man’ of Einfelds has social characteristics, but is placed by the author-postmodernist into the erotic context. The author of the collection Erotic Novelettes and Naughty Stories creates the grotesque or parody in the post-modern manner, which excludes the possibility of interpretation of the ‘small man’ theme from the humanistic point of view.

RECEPCJA TWÓRCZOŚCI NIKOŁAJA GOGOLA WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE ŁOTEWSKIEJ

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest recepcji twórczości Nikołaja Gogola we współczesnej literaturze łotewskiej. Przedmiotem analizy jest zbiór opowiadań współczesnego pisarza łotewskiego Janisa Einfeldsa Sprzedawca pornograficznych kartek pocztowych, w którym mamy do czynienia z dość radykalną reinterpretacją klasycznego obrazu „małego człowieka”. Bohater opowiadania Mārtiņa Kreicberga vienīgā kojarzony jest przez autora z Akakiuszem Kamaszkinem. „Mały człowiek” Einfeldsa posiada wyraźną charakterystykę społeczną, jednak postmodernistyczny autor sytuuje go w kontekście erotycznym. Autor zbioru no-szącego podtytuł Erotyczne nowele i zbereźne historie stworzył utwory groteskowe, napisał parodię w duchu postmodernizmu, co wyklucza możliwość interpretacji podjętego przez niego tematu „małego człowieka” w humanistycznym kluczu.


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


NarodowskajaI. (2011). Recepcja twórczości Nikołaja Gogola we współczesnej literaturze łotewskiej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3600

Iweta Narodowskaja  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).