O pewnej inscenizacji Rewizora Nikołaja GogolaAbstrakt

ABOUT ONE OF THE VARIANTS OF STAGING GOGOL’S REVIZOR Summary

The production of the play The Government Inspector (Revizor) by Vsevolod Meyerhold is one of the most original theatrical interpretation of a Gogol’s work. Special attention of the audience and critics to the performance, which opening night was on the 9th of December 1926, can be explained by the interest towards the innovative approach of the director, as well as by the desire to solve the problem about the degree of conformity between the interpretation and Gogol’s intentions. Specifics of perception of a Meyerhold’s production by the contemporaries are seen not only through the notes of the disputes or numerous reviews, also through the responses found in personal letters. The article examines the letters written by a young poet Nikolay Gronskij to Marina Cvetaeva. The discussed letters reflect the point of view of one of the representatives of a young generation of the Russian emigration. 

O PEWNEJ INSCENIZACJI REWIZORA NIKOŁAJA GOGOLA

Streszczenie

Rewizor wystawiony przez Wsiewołoda Meyerholda w roku 1926 do dziś stanowi jedną z najbardziej oryginalnych realizacji utworu Gogola. Zainteresowanie widzów i krytyków wiąże się zarówno z nowatorskimi decyzjami reżysera, jak i próbą interpretacji zbieżności i odmienności jego interpretacji z zamysłem Gogola. Specyfikę tych reakcji ujawniają nie tylko materiały dyskusji i liczne recenzje, lecz także opinie zawarte w prywatnej ko-respondencji. W artykule zaprezentowane zostały poglądy młodego pokolenia rosyjskich emigrantów, których przedstawicielem jest poeta Nikołaj Gronski dzielący się uwagami na temat spektaklu w listach do Mariny Cwietajewej.


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


BarysznikowaN. (2011). O pewnej inscenizacji Rewizora Nikołaja Gogola. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3602

Natalia Barysznikowa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).