Taras Bulba — tęsknota za eposem (z zagadnień recepcji „kostiumowego filmu historycznego”)Abstrakt

TARAS BULBA: LONGING FOR EPOS (ON THE PROBLEM OF THE RECEPTION OF “PERIOD HISTORICAL MOVIE”)

Summary

In 1923 “the future of the period historical movie”, according to Victor Shklovsky, was doubt-ful. However, 87 years have passed and the “wealth of costumes and modes” appeared to be inexhaustible. “Historical movie” keeps living and rising customary interest of audience. The point is: what is it an unprofessional cinemagoer wants to see in historical movies and are his expectations satisfied by every new historical block-buster? Having analyzed the reviews on Vladimir Bortko’s film Taras Bulba placed on several internet-forums I have concluded the following: unprofessional audience needs exactly that sort of films, as they provide it with such version of historical events that is complimentary to a certain archetypical notion of epos, epical narration. I dare to presume that it is longing for epos that makes people see “historical movie”. The history of the world literature proves that this longing is indicative of the periods when a nation seeks for unity and a new national idea.

Daria Newska

TARAS BULBA — TĘSKNOTA ZA EPOSEM (Z ZAGADNIEŃ RECEPCJI „KOSTIUMOWEGO FILMU HISTORYCZNEGO”)

Streszczenie

W roku 1923 Wiktor Szkłowski wyraził wątpliwość „co do przyszłości kostiumowego filmu historycznego”. Po 87 latach okazało się, że „bogactwo kostiumów i sposobów życia” jest niewyczerpane. Obraz historyczny istnieje nadal i wywołuje niesłabnące zainteresowanie. Pytanie tylko, co konkretnie chce dostrzec nieprofesjonalny widz w kinie historycznym i czy jego oczekiwania są zaspokojone za każdym razem, ilekroć na ekranach kin pojawia się ko-lejny blockbuster. Przeanalizowawszy reakcje widzów na film Władimira Bojko Taras Bulba, autorka dochodzi do wniosku, że nieprofesjonalny widz oczekuje takiego kina, w którym wyobrażenie o przekazywanych wydarzeniach odpowiada archetypicznym wyobrażeniom o eposie i epickości. Tego rodzaju „tęsknota do eposu” pojawia się w okresach scalania się poczucia narodowego i kształtowania się nowej idei narodowej.


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


NevskaD. (2011). Taras Bulba — tęsknota za eposem (z zagadnień recepcji „kostiumowego filmu historycznego”). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3604

Daria Nevska  nevska@inbox.lvWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).