Ludowe źródła literackiego wizerunku niedźwiedzia w bajce Aleksego Remizowa Zajączek IwanyczAbstrakt

НАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗА МЕДВЕДЯ В СКАЗКЕ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА ЗАЙЧИК ИВАНЫЧ

Резюме

Настоящяя статья посвящена анализу образа медведя в сказке Алексея Ремизова Зайчик Иваныч, являющейся литературной трансформацией народного сюжета Мед-ведь (леший, чародей, разбойник) и три сестры (СУС 311). Поэтому материалом для анализа, кроме, естественно, сказки Зайчик Иваныч Ремизова, послужили народные варианты сюжета Три сестры и медведь — Котик золотой хвостик, Машенька, Де-душка и медведь, а также Медведь и три сестры.Целью статьи являются поиски ответа на вопрос, при помощи каких элементов народной традиции Ремизов создал свой литературный образ медведя,  и что является результатом его творческого воображения. Поэтому в статье анализируются, среди других, внешний вид медведя, место его обитания, его поведение, а также отношение к людям и к природе.

FOLK SOURCES OF THE LITERARY IMAGE OF A BEAR IN A FAIRY TALE ALEXEI REMIZOV’S ЗАЙЧИК ИВАНЫЧ

Summary

This article analyzes the image of a bear in the fairy tale of Alexei Remizov  Зайчик Иваныч, what is the literary transformation of the folk scene Bear (goblin, magician, rogue) and three sisters (SUS 311). Therefore, as the material for analysis, except, of course, the tale Зайчик Иваны  of  Alexey Remizov, were used also the folk variants of the story The Three Sisters and the bear — Котик золотой хвостик, Машенька, Дедушка и медведь and Медведь и три сестры. The aim of the paper is searching for an answer to the question, by what elements of folk tradition Remizov created his literary image of a bear, what is a result of his creative imagination. Therefore, the article examines, among other things, the appearance of a bear, its habitat, its behavior and attitude toward people and toward nature.


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


PietrowiczM. (2010). Ludowe źródła literackiego wizerunku niedźwiedzia w bajce Aleksego Remizowa Zajączek Iwanycz. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3609

Monika Pietrowicz  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).