Walizka Margolina (ekologia Kargopola we wspomnieniach byłych więźniów)Abstrakt

WALIZKA MARGOLINA(EKOLOGIA KARGOPOLA WE WSPOMNIENIACH BYŁYCH WIĘŹNIÓW)

Streszczenie

Podstawowym źródłem tego opracowania są wspomnienia więźnów Kargopolłagu. Obiektem badania stało się masowe ignorowanie (możliwe też, że podświadome wyparcie) opisów przyrody w większości tych wspomnień. Autor stawia pytanie, czym spowodowane było to zjawisko i dochodzi do pewnych wniosków: w odbiorze świata przez więźniów przyroda stawała się wrogiem, nieupersonikowanym źródłem strachu i możliwej agresji, której należało uniknąć. Postrzeganie świata przez więźniów zawężało się do „widzenia tunelowego”, które pojawia się w wolnym świecie w przypadku ostrych rozstrojów psychicznych. Ze zjawiskami tymi skontrastowane są te rzadkie przypadki, kiedy niektórzy autorzy wspomnień dostrzegali jednak przyrodę Kargopola. Zdarza się to wówczas, gdy w potencjalnym wrogu uwięzieni dostrzegali źródło pewnych korzyści, na przykład sposób na zaspokojenie głodu. Jednak w większości omawianych wspomnień przyroda Kargolopa przez wiele lat otaczająca uwięzionych stała się „utraconym obiektem historii”.

MARGOLIN’S SUITCASE.THE ECOLOGICAL SITUATION OF KARGOPOL AREA IN FORMER PRISONERS’ MEMOIRS

Summary

The main source of this work — memoirs of Kargopollag’s prisoners. The object of examination is a phenomenon of ignoring (perhaps deliberately) to depictof nature when describing one’s experience in a camp. The author looks for an explanation of the phenomenon and makes some cautious conclusions. In the worldview of a prisoner nature was an enemy, unpersonified source of fear and possible aggression, a source that must be avoided. Prisoner’s perception of the world thereby narrowed down, what has resulted in the so-called “tunnel vision” — an effect common among the freed prisoners with acute psychiatric disorders. Some rare cases are discordant with this general tendency and there are memoirs, where authors describe Kargopol’s nature. This happens when in the potential enemy the prisoner saw some use, for example, a possibility to satisfy hunger. But in most of the memoirs Kargopol’s nature, that surrounded prisoners for many years, has become “the lost object of history”.


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


BielenkinB. (2010). Walizka Margolina (ekologia Kargopola we wspomnieniach byłych więźniów). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3612

Boris Bielenkin  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).