Polskie i angielskie przekłady Bohatera naszych czasów Michaiła Lermontowa — szkic historycznyAbstrakt

ПОЛЬСКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ РОМАНА ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА — ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Резюме

Статья представляет собой попытку упорядочить фактографическое знание, а так-же пополнить информации, касающиеся польских и английских переводов романа Михаила Лермонтова Герой нашего времени.Первый польский перевод этого произведения был осуществлен в 1844 году Тео-дором Коеном. Авторами следующих переводов на польский язык являются Лешек Борковский (1848), Чеслав Монковский (1890), Виктор Луборадский (1894), а также Вацлав Рогович (1954).Автором первого английского перевода Героя нашего времени от 1854 года, является Тереса Плушки. Авторы остальных переводов это Р.И. Липман (1886), Джон Свнертон-Филимор (1903), Й.Х. Висдом и Марр Мурей (1912), Реджиналд Мертон (1928), Паул Эден и Паул Цедар (1940), Мартин Паркер (1947), а также Владимир Набоков и Дмитрий Набоков (1958).

POLISH AND ENGLISH TRANSLATIONS OF A HERO OF OUR TIME BY MIKHAIL LERMONTOV — A HISTORICAL SKETCH

Summary

The article presents the attempt to put in order knowledge concerning Polish and English translations of a Hero of Our Time by Mikhail Lermontov. So far there were revealed five Polish and eight English translations of this outstanding novel. The first Polish translation of Герой нашего времени appeared in print in 1844, i.e. only three years after publishing the original novel. Its author was Teodor Köen. The other Polish translations were made by Leszek Borkowski (1848), Czesław Mąkowski (1890), Wiktor Luboradzki (1894) and Wacław Rogowicz (1954).Герой нашего времени was first translated into English language by Theresa Pulszky in 1854. The remaining seven translations were done by R.I. Lipmann (1886), John Swin-nerton-Phillimore (1903), J.H. Wisdom and Marr Murray (1912), Reginald Merton (1928), Paul Eden and Paul Cedar (1940), Martin Parker (1947), Vladimir Nobokov and Dmitri Nabokov (1958).


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


PisarskaJ. (2010). Polskie i angielskie przekłady Bohatera naszych czasów Michaiła Lermontowa — szkic historyczny. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3614

Justyna Pisarska  justynapisarska@o2.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).