Koncept „szczęście” w języku rosyjskim na tle języków zachodnichAbstrakt

КОНЦЕПТ СЧАСТЬЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ФОНЕ ЗАПАДНИХ ЯЗЫКОВ

Резюме

В статье сопоставляется место концепта счастье в языковой картине мира на при-мере различных языков. Согласно Вежбицкой, особенно значительные расхождения обнаруживаются между «общеевропейским» концептом счастье и его эквивалентом в английском языке. В отличие от английского happiness, французский и немецкий эквиваленты понятия счастье отличаются более значительной семантико-эмоцио-нальной нагрузкой, будучи ближе к русскому, чем к английскому концепту. В языковой картине мира русского языка счастье относится к сфере идеального и недостижимого в реальности. В статье рассматривается разница в значениях слова счастье в польском и русском языках, анализируется его этимология и ход его сематнической деривации. Показаны правила употребления данного слова и его сочетаемость с другими лексическими единицами.

THE IDEA OF HAPPINESS IN RUSSIAN IN COMPARISON TO WESTERN LANGUAGES

Summary

The article describes certain ways of understanding the meaning of the idea of happi-ness. Areas of philosophy and literature throughout the ages are being used for reference. Historical progress of the idea’s perception is shown from linguistic perspective — Russian and Polish are being compared as having similar attitude in the past, while contemporary use and meaning are illustrated using contrastive analysis of Russian and American, which present different approaches reflecting cultural and mental differences between those two societies these days.The author is basing on Wierzbicka’s and Zalizniak’s studies, claiming that approach similar to those two should be continued and developed focusing more on Polish language.


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


Styrcz-PrzebindaL. (2010). Koncept „szczęście” w języku rosyjskim na tle języków zachodnich. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3616

Leokadia Styrcz-Przebinda  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).