O nieporozumieniach komunikacyjnych na przykładzie nazw zawodowych kobiet (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)Abstrakt

К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ НЕДОРАЗУМЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ЖЕНЩИН ПО ПРОФЕССИИ (В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

Резюмe

Настоящая статья является попыткой представить проблему коммуникационных недоразумений на примере названий женских профессий в польском и русском языках. Выбор языков не случаен, поскольку именно в исследуемых двух языках наблюдается рост такого рода названий в грамматическом женском роде, что ведёт как к разъяс-нению коммуникации, так и к её затемнению. Следовательно, главной проблемой, затрагиваемой в настоящей статье, является влияние грамматической категории рода на ясность высказывания.

ON DISAGREEMENT IN COMMUNICATION ON THE BASIS OF VOCATIONAL FEMININE NAMES IN CONTEMPORARY POLISH AND RUSSIAN

Summary

The author considers process to increase the quantity of vocational feminine forms in contemporary Russian and Polish languages, especially in press and Internet, because for a few years reactivation these forms in both languages is observed.The paper refers problem of disagreements in communication, which are caused by using vocational feminine names in masculine or feminine gender (e.g., masculine forms in general meanings: “Так я ведь женат на бизнесмене”; “Машинист Степанов женился на начальнике станции”; “Dyrekcja szkoły podstawowej w Gardnie zatrudni na stanowisko nauczycieli, polonistę i muzyka, najchętniej małżeństwo”). This problem in case of feminine gender is observed too and in this article the author gives examples of this phenomenon.


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


DembskaK. (2010). O nieporozumieniach komunikacyjnych na przykładzie nazw zawodowych kobiet (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3617

Katarzyna Dembska  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).