Uwagi o maskulinizmie Mężczyzn Wiktora JerofiejewaAbstrakt

К ПРОБЛЕМЕ МАСКУЛИНИЗМА В МУЖЧИНАХ ВИКТОРА ЕРОФЕЕВА

Резюме

Мужчины Виктора Ерофеева — это важное слова в исследованиях мужской про-блематики в литературе. Писатель своеобразно анализирует общественную ситуацию современного мужчины. В своих эссе бывает серьезным и шутливым. Показывает примеры мужчин, которые воспринимаются в современном мире как слишком сла-бые, слишком впечатлительнче, слишком приятные. Показывает сложность мужской психики. Разделяет их на «мужиков» и «ребят» — первых ставит в разряд настоящих мужчин, вторых подвергает критике. Ставит проблему мужской красоты, восхваливает красоту мужского тела. Описывает ничтожность мужчин в глазах освобожденных женщин. И, наконец, оцениывет женщин.Adrian MrówkaMASCULINIST EROFEEV — SOME NOTES ABOUT THE MEN

Summary

The Men by Victor Erofeev is an important voice for men’s studies.  The writer originally describes social situation of a modern man. He analyzes it very precisely. In his essays he’s sometimes amusing, sometimes serious. He shows examples of men, which in world’s opinion are too weak, too sensitive, too kind. Presenting complexity of man’s soul, he focuses on emotions of men, their fears and dreams. He also denies stereotypes. Erofeev divides males into men and  unyoung boys, complimenting these fi rst and criticizing others. Another issue 


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


MrówkaA. (2009). Uwagi o maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3710

Adrian Mrówka  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).