O magii w rosyjskiej kulturze ludowejAbstrakt

O MAGII W ROSYJSKIEJ KULTURZE LUDOWEJ

Streszczenie

Pod pojęciem magii kryje się zespół działań i wierzeń, opartych na możliwości zapanowania nad siłami nadprzyrodzonymi. Większość badaczy magii za jej kolebkę uważa Persję, a za pierwszego maga – Zaratustrę. Niewątpliwie praktyki magiczne zajmują szczególne miejsce także w rosyjskiej kulturze ludowej. W siłę czarów, wróżb i zaklęć wierzono tu od najdawniejszych czasów. Z ich pomocą starano się wpływać na swój los i na los innych ludzi, próbowano poznać przyszłość i zmienić ją zgodnie z własnym życzeniem. Właściwie każdy człowiek — czy to współczesny homo sapiens, czy jeden z naszych przodków, pragnie i pragnął zawładnąć siłą, z pomocą której mógłby dowolnie oddziaływać na otaczającą go rzeczywistość — być może dlatego magia przetrwała próbę czasu i wciąż pozostaje niezwykle popularna. 

A WORD ABOUT MAGIC IN RUSSIAN FOLK CULTURE

Summary

Magic has been a part of Russian folk culture for centuries. Russian forefathers used to practice magic in their everyday life and some part of that traditional mystic behaviors stood the test of time and they are still in use contemporary. What’s more, even during today’s technical progress the popularity of magic gradually raises. By using many magical practices like spells, casting charms and secret predictions people make an effort to change the reality by their own will, even if it would be against common sense, nature or religious conviction. Originally the magic probably comes from Egypt or Persia and means the use of special powers to make things happen which would usually be impossible. To capture these supernatural forces people turn to unholy strength such as demons and spirits in desecrated time and space. 


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


ZagdańskaJ. (2008). O magii w rosyjskiej kulturze ludowej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3756

Jadwiga Zagdańska  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).