Strategie translatorskie w rosyjskich tłumaczeniach utwo rów Bolesława LeśmianaAbstrakt

TRANSLATION STRATEGIES OF RUSSIAN TRANSLATION OF BOLESŁAW LEŚMIAN’S POEMS

Summary

Analyzing series of translations the author of the article, is trying to answer questions — which translation strategies are used by men- and which — by women-translator; does female style of writing infl uence the quality of translations.As a result of analysis it turned out that Maria Petrovykh, Natalia Astafi eva would often use adjective amplifi cations and added pronouns and conjunctions to complete verses. They also made their translations more expressive. Gennady Zeldowich chose completely another tactic. His translations are utterly different from female ones. They are concise and have more neologisms.

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОЛЕСЛАВА ЛЕСЬМЯНА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Резюме

Автор статьи, анализируя серии переводов стихов Болеслава Лесьмяна, старается ответить на вопросы — какими определенными переводческими стратегиями поль-зуются переводчики, а какими — переводчицы; можно ли говорить о влиянии женского стиля на качество перевода.В результате анализа оказывается, что Мария Петровых и Наталья Астафьева при бегают к прилагательной амплификации, заполняют размер стиха союзами, местоимениями, повышают эксрессию перевода. Геннадий Зельдович выбирает совершенно другую тактику. Его перевод отличается от переводов женщин лапидарностью, свежестью, большим количеством языковых инноваций. 


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


OstrowskaA. (2008). Strategie translatorskie w rosyjskich tłumaczeniach utwo rów Bolesława Leśmiana. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3760

Alona Ostrowska  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).