Man in Black: Putin. Power. ImageAbstrakt

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ: ПУТИН. ВЛАСТЬ. ИМИДЖ

Резюме

В статье рассматривается значение одежды Президента Владимира Путина в качестве явле-ния популярной культуры.  Со времен развала Советского Союза, структура культуры в России драматически изменилась, и новые форма и функция образа лидера страны служат показателем этой перемены.  Основной тезис заключается в том, что в изменившемся культурном ландшаф-те мы можем истолковать факт путинского предпочтения к черной, особенно дорогой одежде в качестве критерия поливалентности образа президента.  В роли «человека в черном», образ Путина вызывает рефлексию одновременно к советскому прошлому и глобальному капита-листическому настоящему.  В итоге, черная одежда Путина наводит на мысль о том, что его популярность частично основана на его кажущейся невыразительности, бесцветности — на его способности означать в сегодняшей России все для всех людей.

CZŁOWIEK W CZERNI. PUTIN. WŁADZA. IMAGE

Streszczenie

W artykule analizowane jest znaczenie stroju prezydenta Władimira Putina jako zjawiska kultury popularnej. Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego pragmatyka kultury w Rosji uległa zmianie. Nowe formy i funkcje obrazu lidera kraju są symptomem tych przemian. Podstawowa teza artykułu sprowadza się do twierdzenia, że w nowych warunkach możemy zinterpretować fakt przywiązania Putina do czarnych i drogich strojów jako kryterium poliwalentnego obrazu prezydenta. W roli faceta w czerni” obraz Putina odsyła równocześnie do radzieckiej przeszłości i globalnej kapital-istycznej teraźniejszości. W rezultacie czarne stroje Putina wskazują na to, że jego popularność jest częściowo oparta na pozornym braku wyrazu, bezbarwności — na stosowanej przez niego zasadzie, aby oznaczać w dzisiejszej Rosji wszystko dla wszystkich.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


NepomnyashchyC. (2007). Man in Black: Putin. Power. Image. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3798

Catharine Theimer Nepomnyashchy  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).