The Subversions of Grigorii Oster in Soviet and Post-Soviet TimesAbstrakt

ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ГРИГОРИЯ ОСТЕРА В СОВЕТСКИЕ И ПОСТ-СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА

Резюме

Григорий Остер (1947-) — один из самых популярных детских писателей России. В его книгах темы, образы и язык популярной культуры успешно переплетается с лучшими тради-циями игровой поэзии, которую он унаследовал от Корнея Чуковского, Самуила Маршака, поэтов ОБЭРИУ, Бориса Заходера, Эдуарда Успенского и других талантливых детских поэтов. Художественный прием Остера — прикол. И в советские и в пост-советские времена приколы Остера учили юных читателей критически смотреть на окружающий мир. Остер создал свою собственную жанровую и стилистическую постмодернистскую идиому, которая отражает большие изменения не только в постсоветской детской литературе, но и во всей российской культуре. 

TWÓRCZOŚĆ GRIGORIJA OSTERA W CZASACH RADZIECKICH I POSTRADZIECKICH

Streszczenie

Grigorij Oster (1947–) to jeden z najpopularniejszych Rosyjskich pisarzy dziecięcych. W jego książkach tematy, obrazy i język kultury popularnej skutecznie splata się z najlepszymi tradycjami poezji dziecięcej, które odsyłają do twórczości Kornieja Czukowskiego, Samuiła Marszaka, poetów OBERIU, Borisa Zachodera, Eduarda Uspienskiego i innych utalentowanych poetów dziecięcych.Artystycznym chwytem Ostera jest przytyk. Zarówno w okresie radzieckim, jak i postradzieckim przytyki Ostera uczyły młodych czytelników krytycznego spojrzenia na otaczający ich świat. Oster stworzył własny gatunkowy i stylistyczny postmodernistyczny idiom, który odzwierciedla zmiany nie tylko w postsowieckiej dziecięcej literaturze, ale w całej rosyjskiej kulturze.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


RudovaL. (2007). The Subversions of Grigorii Oster in Soviet and Post-Soviet Times. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3801

Lariss Rudova  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).