Order and Disorder in Contemporary Russian BlockbustersAbstrakt

ПОРЯДОК И БЕСПОРЯДОК В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ БЛОКБАСТЕРАХ

Резюме

В российском прокате вышли за последние 10 лет первые блокбастеры и их сиквелы, в жанре триллера и фентези. Очень интересно проследить идеологическую эволюцию между фильмами и их сиквелами, поскольку эта эволюция кажется характерной для сегодняшней России. В фильмах «Брат», «Антикиллер», «Бумер» или позже «Ночной дозор» романтизацией бандитов и смыванием точных авторских указаний отражается беспорядок общества, потерявшего прочные социальные и моральные критерии. В сиквелах наоборот выражается тоска по порядку, по сильному мужскому герою и по национальной идентичности. То есть масскультовая кинопродукция, путем заимствования американских кинематографических моделей, предоставляет зрителю осуществление мечты о возвращении позиции или по крайней мере самоощущения великой державы. Не красота спасет мир, а Россия.

PORZĄDEK I CHAOS WE WSPÓŁCZESNEJ ROSYJSKIEJ KULTURZE POPULARNEJ

Streszczenie

W Rosji w ciągu ostatnich dziesięciu lat pojawiły się pierwsze fi lmy z gatunku thriller i fan-tasy. Bardzo interesująca jest charakterystyczna dla współczesnej Rosji ewolucja, którą można zaobserwować, badając te fi lmy oraz ich kontynuacje. W takich fi lmach, jak Brat, Antykiller, Bumer czy późniejsza Straż nocna w romantyzacji bandytów i rozmyciu pozycji autorskiej odzwierciedla się brak porządku społecznego, utrata trwałych społecznych i moralnych wartości. W sequele’ach natomiast wyrażona jest tęsknota do porządku, do silnego męskiego bohatera i naro dowej toż-samości. Produkcja fi lmowa z domeny kultury masowej, zapożyczając modele bohaterów z kina amerykańskiego, proponuje widzowi realizację marzeń o znaczącej pozycji Rosji lub przynajmniej dostarcza poczucia poważnej imperialnej rangi ich kraju. To nie piękno zbawi świat, lecz Rosja.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


MélatH. (2007). Order and Disorder in Contemporary Russian Blockbusters. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3804

Hélène Mélat  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).