Laughter at the Threshold: My Fair Nanny and the Struggle over TasteAbstrakt

СМЕХ НА ПОРОГЕ: МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ И БОРЬБА ЗА ВКУС

Резюме

Моя прекрасная няня (МПН) была первой успешной комедией ситуаций на российском телевидении. Успех этой комедии, которая напоминает американский сериал Няня, я связываю с тем, что МПН позиционирована на стыке некоторых ключевых постсоветских культурных «сенсативных точек»: жанра (позиция на пограничьи жанра сериала с его очерченными границами и «бесконечной» комедией ситуаций), эстетического вкуса (его пограничный «вульгарный» юмор), и класса (разграничение между столичным предпринимателем и про-винциальной няней). Эти карта сенсативных точек проецируется на напряженные отношения реализма и фанатазии (жизнь няни представляется как совокупностью проблем, порожденных постсоветской жизнью, так и моделью надежды на спасение), на разделение общественного и частного (известность предпринимателя, который явлется ее работодателем, выступает одновременно и как стимул и как препятствие для проявления его чувств), гендера и сексуальности (находчивая няня, готовая «использовать» сексуальное очарование для экономической выго-ды; образованный, но все же легковерный предприниматель), и национальной идентичности (проблематизация элементов, из которых складывается образ «россиянина»).

ŚMIECH NA PROGU: MOJA WSPANIAŁA NIANIA I WALKA O GUST

Streszczenie

Moja wspaniała niania (MWN) była w rosyjskiej telewizji pierwszą komedią sytuacyjną, która odniosła sukces. Popularność komedii, która przypomina amerykański serial Niania, wynika z tego, że MWN została usytuowana na styku pewnych kluczowych postsowieckich kulturowych „punktów wrażliwości”: gatunku (na styku serialu z jego wyraźnie zakreślonymi granicami i „nieskończonej” komedii sytuacyjnej), gustu estetycznego (pograniczny „wulgarny” humor) i klasy (rozgraniczenie pomiędzy stołecznym człowiekiem interesu i pochodzącą z prowincji nianią). Owa mapa punktów wrażliwości projektowana jest na napięte relacje pomiędzy realizmem i fantastyką (życie niani prezentowane jest jako nagromadzenie problemów zrodzonych przez postsowieckie życie oraz nadziei na ratunek), na rozdzielenie tego, co społeczne i indywidualne (rozpoznawalność człowieka interesu, który jest jej pracodawcą, staje się równocześnie bodźcem i przeszkodą w objawianiu jego uczuć), problemów płciowości i seksualności (pomysłowa niania, gotowa „wykorzystać” seksualne oczarowanie dla korzyści ekonomicznych; wykształcony, ale mimo to łatwowierny biznesmen) i narodowa tożsamość (problematyzacja tych elementów, które składają się na obraz Rosjanina).


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


HutchingsS. (2007). Laughter at the Threshold: My Fair Nanny and the Struggle over Taste. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3806

Stephen Hutchings  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).