Hunting for the National Idea: The TV Miniseries Dr. Zhivago as Noah’s ArkAbstrakt

В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ: ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ ДОКТОР ЖИВАГО КАК НОЕВ КОВЧЕГ

Резюме

Статья пытается разобраться в серьезной философской работе сценариста Ю. Арабова и режиссера А. Прошкина в многосерийном телевизионном фильме Доктор Живаго. С точ-ки зрения автора статьи, поиск национальной идеи — главная мысль телесериала. Статья акцентирует внимание на коллективном авторстве фильма, описывает проблемы, с которыми столкнулся сценарист, разбирает, как новая версия соотносится с предыдущими постанов-ками и как сценарий Арабова вступает в диалог с текстами русской литературы. В статье показывается, какие изменения совершает автор сценария по отношению к тексту Пастернака и почему. Объясняется выбор актеров. Описывается, как режиссерская концепция отражается в работе оператора.

W POSZUKIWANIU NARODOWYCH IDEI: TELEWIZYJNY FILM DOKTOR ŻYWAGO JAKO ARKA NOEGO

Streszczenie

W artykule podjęto próbę opisania poważnego zamysłu fi lozofi cznego scenarzysty J. Arabowa i reżysera A. Proszkina w telewizyjnym serialu Doktor Żywago. Z punktu widzenia autora artykułu główną myśl serialu stanowi poszukiwanie idei narodowej. W artykule podkreśla się kolektywne autorstwo fi lmu, opisane zostały problemy, z którymi borykał się scenarzysta, przeanalizowane relacje nowej wersji do poprzednich inscenizacji i problem, w jaki sposób scenariusz Arabowa podejmuje dialog z tekstami rosyjskiej kultury. W artykule opisano zmiany dokonane przez autora scenariusza w tekście Pasternaka i podjęto próbę wskazania jaka była ich przyczyna. Uzasadniony został także wybór wykonawców i przenalizowano sposób, w jaki koncepcja reżysera odzwierciedlona została w pracy operatora.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


AksenovaG. (2007). Hunting for the National Idea: The TV Miniseries Dr. Zhivago as Noah’s Ark. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3807

Galina Aksenova  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).