Pamięć o Rosji w prozie Vladimira NabokovaAbstrakt

RUSSIA REMEMBERED IN THE PROSE OF VLADIMIR NABOKOV

Summary

The purpose of the article is to examine different ways of presenting the topic of Russia in Vladimir Nabokov’s prose. The article presents Nabokov’s Russian works where Russia is the main topic: Mary, The Defense, Glory, The Gift. The characters are the Russians transferred from the pre-revolutionery epoch. The Russian nature, manners, habits, culture have been captured here by the novelist. Several of the Nabokov’s novels can be treated as the autobiographical ones due to their structure or subject. These novels differ in terms of structure as few of them have  more concise structure than the others. At the same time all of them are fi lled with the Russian cordiality and friendliness

ПАМЯТЬ О РОССИИ В ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Резюме

Целью настоящей статьи является анализ способа представления темы России, к которой многократно обращался в своем творчестве Владимир Набоков. В статье анализируются  русскоязычные произведения автора, в которых доминирует русская тема: Машенька, Защита Лужина, Подвиг, Дар.  Выступают здесь русские персонажи, перенесенные в иную обстановку из дореволюционной эпохи, русские нравы, привычки, манеры, русская духовная культура. „Русскость” этой группы произведений вырисовывается в некоторых общих особенностях художественного колорита. Некоторые романы могут быть в структурно жанровом отношении преимущественно автобиографическими. Очередные произведения отличаются друг от друга своей структурой, но в эмоциональном отношении все они погружены в атмосферу русской душевности, домовитости, своего рода общинной доброжелательности.


Pobierz

Opublikowane : 2007-01-02


PiotrkowiczS. (2007). Pamięć o Rosji w prozie Vladimira Nabokova. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3845

Sylwia Piotrkowicz  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).