Gra językowa w tytułach prasowychAbstrakt

GRA JĘZYKOWA W tYtUŁACH PRASOWYCH

Streszczenie

W niniejszym artykule podjęto próbę opisania podstawowych chwytów stylistycznych, wykorzystywanych przez dziennikarzy we współczesnych rosyjskich tytułach prasowych, szczególnie uwzględniając elementy gry językowej. ta ostatnia jest rozumiana przez autorów jako taki dobór środków wyrazu na wszystkich poziomach języka, który pozwala mówiącemu na celowe wywoływanie u czytelnika niebanalnych (niestereotypowych), zwykle żartobliwych asocjacji przedmiotowych i językowych.Materiał został zaczerpnięty głównie z internetowych wydań ogólnopaństwowych i regionalnych gazet i czasopism „Амурская заря” (Амурск), „Аргументы u факты”, „Арсеневские вести” (Ар-сеневск), „Коммерсант”, „Час пик” (Санкт-Петербург) i „Челябинск пресс” (Челябинск) w latach 2000–2005. Dodatkowo wykorzystano drukowane wydania gazety „Аргументы u факты”.

LANGUAGE PLAY IN NEWSPAPER HEADLINES

Summary

the article deals in general with the actual problems of language expressivity in contemporary Russian press, particularly with usage of language play in headlines.By language-play is meant a purposeful selection of such lingual instruments which should invoke nontrivial (nonstereotypical) instrument-lingual associations by the reader and attract his attention.On particular lingual material acquired by excerption of electronic medial sources are shown most typical ways of language-play on particular language levels.


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


GazdaJ., & OtevřelováJ. (2006). Gra językowa w tytułach prasowych. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3876

Jiří Gazda  PRZ.RUS@op.pl
Jana Otevřelová Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).