Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczychAbstrakt

Z PROBLEMATYKI MODALNOŚCI I WYRAŻENIA MOŻLIWOŚCI, KONIECZNOŚCI I ZAMIARU W ROSYJSKICH TEKSTACH PRAWNICZYCH

Streszczenie

Język prawniczy jest najbardziej powszechnym środkiem przekazywania informacji prawnych. teksty prawnicze są jednymi z najważniejszych ze społecznego punktu widzenia.Modalność jest istotną cechą każdej wypowiedzi. W tekstach prawniczych różne jej odcienie są wyrażane głównie za pomocą czasowników i predykatów modalnych.Uwzględniając nakazowy i normatywny charakter tekstów prawniczych, można w nich znaleźć również inne mniej widoczne środki wyrażenia możliwości, konieczności i zamiaru.

MODALITY — EXPRESSING POSSIBILITY, NECESSITY AND INTENTION IN RUSSIAAN LEGAL TEXTS

Summary

Legal language is the most usual code of conveying legal information. Because of their social importance, legal documents belong to the most relevant texts. Modality is one of the constitutive features of each text, legal documents included. For expressing different shades of modality mainly modal verbs, modal adverbs and modal adjectives are used in legal documents. Considering the prescribing and obligatory character of legal documents there are also other less explicit ways of imposing obligations and conferring rights. 


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


JunkováL. (2006). Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczych. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3878

Lucie Junková  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).