Semantyczne zróżnicowanie obrazu świętej Sofii w twórczości poetyckiej Władimira SołowjowaAbstrakt

SEMANtYCZNE ZRÓŻNICOWANIE OBRAZU ŚWIĘtEJ SOFII W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ WŁADIMIRA SOŁOWJOWA

Streszczenie

Władimir Sołowjow to wielki rosyjski myśliciel, dziennikarz i poeta drugiej połowy XIX w. Przez całe swoje życie zajmował się filozofią Wiecznej Kobiecości i wprowadzał jej podstawy filozo-ficzne do swojej poezji. Mistyczne spotkanie ze Świętą Sofią określiło jego duchowe poszukiwania i twórczość poetycką. Sołowjow widział w niej gnostyczną Sofię, Wieczną Kobiecość, ucieleśnienie Boga na ziemi, osobę Chrystusa. Przenikanie poszukiwań filozoficznych do twórczości poetyckiej można zaobserwować na przykładzie pól semantycznych związanych z różnymi znaczeniami obrazów Sofii, ich werbalnego i plastycznego wyrażenia. Poezja Sołowjowa pozostaje dopełnieniem i komentarzem jego filozoficznych poszukiwań.

SEMANTIC MANIFESTATIONS OF SAINT SOPHIA IN VLADIMIR SOLOVYEV´S POETRY

Summary

Vladimir Solovyev, a great Russian thinker, journalist, and poet, belongs to the Russian literary tradition of the last third of the 19-th century. Even during his lifetime his radiant personality affected not only his contemporaries but also the young literary newcomers. Vladimir Solovyev´s life was firmly grounded in his faith in Got, striving for men s returns to the divine essence of being. Saint Sophia as a symbol of „Eternal Womanhood” represented for him a mediator between Man — the Earth, and God — the Universe. this transposition of deep philosophical believes into poetic forms made a unigue message of a writer, not yet fully understood. Semantic fields that represent particular manifestations of Saint Sophia in Solovyev´s poetry are realised with various lexical symbols. those symbols produce specific semantic markings and stratification of Solovyev´s poetry.


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


KoryčánkováS. (2006). Semantyczne zróżnicowanie obrazu świętej Sofii w twórczości poetyckiej Władimira Sołowjowa. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3879

Simona Koryčánková  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).