ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO)Abstrakt

ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO)

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza środków ekspresji w tytułach rosyjskiej, czeskiej i angielskiej prasy bulwarowej.Autorka wyszła z ogólnego założenia, że w stylu publicystycznym współistnieją dwie funkcje — informacyjna i perswazyjna, kształtowane przez ogólną sytuację społeczno-polityczną (np. podział na prasę „poważną” i bulwarową we współczesnych środkach masowego przekazu w Federacji Rosyjskiej). W materiale czeskim został scharakteryzowany chwyt intymizacji w formie dialogu potocznego, w językach rosyjskim i angielskim opisany kalamburowy sposób użycia języka.Zdaniem autorki, w języku czeskim dominuje funkcja fatyczna (bezpośrednie oddziaływanie), natomiast w rosyjskim i angielskim funkcja poetycka (gra z językiem, oddziaływanie uwarunkowane przez kontekst).

MEANS OF EXPRESSION IN HEADLINES OF TABLOID PRESS IN RUSSIAN, CZECH AND ENGLISH

Summary

the present paper is devoted to the characteristics of specific means of expressivity employed in the headlines of Russian, Czech and English tabloids. treatment of publicist style is based on the thesis of co-occurence of two contrastive functions (information, persuasion) subject to influence of the general social and political situation (e.g. the differentiation between quality and tabloid press in contemporary Russia). In Czech, intimization of spoken colloquial discourse is observed. In Russian and English, inconventional treatment of language is highlighted (wordformation, allusions). thus, fatic function appears to prevail in Czech tabloids (direct persuasion) whereas poetic function is typical of Russian and English tabloids (indirect, multilevel persuasion). 


Pobierz

Opublikowane : 2005-06-01


PilátováJ. (2005). ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3884

Jintra Pilátová  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).