Z problematyki równoważności konstrukcji z narzędnikiem w języku rosyjskim i czeskimAbstrakt

Z PROBLEMATYKI RÓWNOWAŻNOŚCI KONSTRUKCJI Z NARZĘDNIKIEMW JĘZYKU ROSYJSKIM I CZESKIM

Streszczenie

Przedstawione w artykule rosyjskie syntaksemy с + Narzędnik, mające postać konstrukcji przyim-kowych z przyimkami wyrażającymi i niewyrażającymi relacji przestrzennych, zostały zanalizowane z uwzględnieniem: — znaczenia leksykalnego przyimka;— znaczenia leksykalnego użytego rzeczownika;— znaczeń kontekstualnych przyimka i przypadka, uwarunkowanych głównie semantyką predykatu;— znaczenia inwariantnego właściwego bezprzyimkowego przypadka;— kompleksowych charakterystyk, motywowanych relacjami na poziomie denotacyjnym. Skonstatowano, że odpowiednikami rosyjskiej syntaksemy c + Narzędnik w języku czeskim mogą być syntaksema s + Narzędnik, a także konstrukcje przyimkowe při + Miejscownik, v + Miejscownik, za + Dopełniacz, bezprzyimkowy narzędnik, biernik i ekwiwalenty typu …pokud jde o Biernik…, co se týká Dopełniacz, co do + Dopełniacz, z hlediska + Dopełniacz, spójnik а, przymiotniki, przysłówki oraz ekwiwalencja zerowa. 

THE EQUIVALENCE OF CONSTRUCTIONS WITH PREPOSITIONAL INSTRUMENTAL IN RUSSIAN AND CZECH

Summary

A functional-comparative analysis of free syntaxemes and syntaxemes determined by the syntactic structure of a sentence, represented by prepositional forms with sociative preposition c (c+Ins) in Russian and Czech texts supports their more frequent incidence in Russian. In both languages syn-taxemes had the same roles: free syntaxemes - the role of comitative 1, 2, 3, qualitative; syntaxemes determined by the syntactic structure of a sentence — the role of temporative 1, 2, temative and subject, participating in activity with another subject.In Czech the equivalents of a syntaxeme represented by c + Ins can be s + Ins as well as syntaxemes represented by other prepositional cases: při + Loc, v + Loc, za + Gen, prepotion­free instrumental and accusative, such equvivalents as …pokud jde o Acc…, co se týká Gen, co do + Gen, z hlediska + Gen, conjunction a, adjectives, adverbs and zero equivalent.In the case of comitative meanings represented by the prepositional case form c + Ins the premise is that it expresses coordination by the means of subordination, see мы с вами — мы и вы, já s bratrem — já a bratr.


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


RuferováJ. (2006). Z problematyki równoważności konstrukcji z narzędnikiem w języku rosyjskim i czeskim. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3885

Jana Ruferová  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).