O niektórych możliwościach tworzenia struktury walencyjnej z dwoma dopełnieniami w języku rosyjskim (w porównaniu z czeskim)Abstrakt

O NIEKTÓRYCH MOŻLIWOŚCIACH TWORZENIA STRUKTURY WALENCYJNEJ Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI W JĘZYKU ROSYJSKIM (W PORÓWNANIU Z CZESKIM)

Streszczenie

W artykule przedstawiono rezultaty analizy rosyjskich zdań dwuczłonowych, zbudowanych według czteroelementowego modelu Snom — Vf — Sak — Sdat, którego osnową jest struktura walencyjna z dwoma dopełnieniami. Analizy zdań rosyjskich dokonano w porównaniu z ich czeskimi odpowiednikami.Model Snom — Vf — Sak — Sdat tworzy sześć różnych struktur semantycznych. Dla każdej z nich przytoczone zostały zbiory czasowników, które mogą zajmować pozycję predykatu.Stwierdzono, że w obydwu językach badany model jest wysoce produktywny, a ponadto można zaobserwować duże podobieństwa w semantyce czasowników rosyjskich i czeskich, które rządzą jednocześnie biernikiem i celownikiem bez przyimka. Zwrócono również uwagę na występujące różnice.

ABOUT SOME OF POSSIBILITY OF REALIZATION OF VALENCY STRUCTURE WITH TWO OBJECTS (IN COMPARISON WITH CZECH LANGUAGE)

Summary

the article explores Russian major (subject-verb) sentences observing the Nnom-finiteV-Nacc-Ndat pattern in comparison with their Czech equivalents. the patterns create a 6 of various semantic stru-ctures. Each semantic structure is assigned a list of the verbs it may employ. the author concludes that the pattern show high productivity in Russian and in Czech and that both compared languages are considerably similar semantic content of verbs concerned. Such verbs are simultaneously com-plemented by the accusative case, without a preposition and the dative case, without a preposition, but the author also highlights some of existing differences.


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


VágnerováM. (2006). O niektórych możliwościach tworzenia struktury walencyjnej z dwoma dopełnieniami w języku rosyjskim (w porównaniu z czeskim). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3886

Marta Vágnerová  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).