„Давайте пофорумимся!” — forum jako forma komunikacji interper-sonalnej w internecieAbstrakt

„ДАВАЙТЕ ПОФОРУМИМСЯ!” — FORUM JAKO FORMA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W INTERNECIE

Streszczenie

Autor analizuje forum internetowe jako formę komunikacji. Internet to nowy obszar komunikacji. Głównym czynnikiem, który określa specyfikę komunikacji w Internecie, jest elektroniczny charak-ter łączności. W związku z niektórymi sferami komunikacji w Internecie mówi się o kształtowaniu się nowego stylu języka — komputerowej formy języka mówionego, dla której charakterystyczna jest forma pisana, jednak w wyniku nieskrępowania i interaktywności posiada ona również cechy języka mówionego. Można zaobserwować kompensację środków niewerbalnych (prozodycznych i parajęzykowych). Komputerowa forma języka mówionego spotykana jest w poczcie elektronicznej, forach i czatach.Zanalizowane zostały również takie aspekty komunikacji jak temat, rozmówcy i ich wzajemne relacje, struktura tekstu komunikatu na forum oraz wybór środków językowych.

FORUM AS A MEANS OF COMMUNICATION ON THE INTERNET

Summary

the article deals with forum as genre of Netspeak. the Internet is a new communicative sphere. the main factor influencing communication via the Internet is its mediated character. With respect to some communicative situations in the Internet a new species of communication is spoken about — Netspeak or Computer Mediated Communication. It has features of both writing and speach plus some other properties. Compensation of non-verbal features of speach in writing. Netspeak is used in e-mail, forum and chat. Such features of CMC as topic, participants and their relationship, posts text structure and choise of lexis and grammar patterns is discussed, as well. 


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


VobořilL. (2006). „Давайте пофорумимся!” — forum jako forma komunikacji interper-sonalnej w internecie. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3887

Ladislav Vobořil  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).