O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”Abstrakt

O JEDNEJ FUNKCJI CZESKIEGO ADIEKTYWNEGO LEKSEMU ZAIMKOWEGO TEN W PORÓWNANIU Z JEGO ROSYJSKIM ODPOWIEDNIKIEM ЭТОТ

Streszczenie

Autorka artykułu w ujęciu konfrontatywnym czesko-rosyjskim rozpatruje frazemy i idiomy, których częścią składową jest leksem zaimkowy „ten / этот”.Na podstawie analizy zebranego materiału skonstatowano, że istnieje wyraźna asymetria w użyciu badanego leksemu w obu językach. Zdecydowana większość czeskich frazemów z zaimkowym leksemem „ten” nie jest zgodna ze swym funkcjonalnym odpowiednikiem zarówno w aspekcie formalnym, jak i w aspekcie motywacji. Ponadto liczba konstrukcji idiomatycznych z leksemami zaimkowymi w języku czeskim jest większa niż w rosyjskim.

ABOUT A FUNCTION OF THE CHECH ADJECTIVAL PRONOUN LEXEME TEN COMPARED WITH ITS RUSSIAN CONTERPART ЭТОТ

Summary

the author deals in her Czech-Russian comparative scheme with idioms, a part of which is formed by the pronoun lexems ten and этот. On the basis of study of excerpt materials she draws the conclu-sion, that there is a clear asymmetry in use of this lexeme in either language on following counts:1. Czech idioms containing the lexeme ten do not match in the majority of cases their Russian functional counterparts, neither as for form, nor as for causativeness.2. Frequency of use of the idiomatic structures containing the given pronoun lexeme is higher in Czech than in Russian.


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


VychodilováZ. (2006). O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3888

Zdeňka Vychodilová  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).