Podobieństwa i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeskimAbstrakt

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W ZNACZENIU I UŻYCIU CZASOWNIKÓW ДАТЬ — DÁT, ДАТЬСЯ — DÁT SE W JĘZYKU ROSYJSKIM I CZESKIM

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasadnicze podobieństwa i różnice w użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeskim, uwzględniając różne schematy ich łączliwości składniowej.Zwrócono uwagę na zjawisko częstszego występowania w ruszczyźnie licznych połączeń wyrazo-wych, zawierających czasownik дать z rzeczownikiem odsłownym i stanowiących całość znacze-niową. to zjawisko, zdaniem autora, wskazuje na tendencję do analityzmu w języku rosyjskim. Starając się dociec przyczyn różnic występujących między badanymi językami, autor podkreśla wpływ niemczyzny na czeszczyznę, o czym świadczą m.in. czeskie konstrukcje z czasownikiem dát w połączeniu z okolicznikiem miejsca (kierunku).

THE CASES OF COINCIDENCE AND DIFFERENCE IN THE MEANING AND USE OF THE VERBS ДАТЬ — DÁT, ДАТЬСЯ — DÁT SE IN RUSSIAN AND CZECH

Summary

the use of the Russian verb  дать and its Czech analogue dát is full identical only in the proper meaning of both verbs, i.e. if they are connected with a dative object designating a person.the Russian verb дать used in broad meaning and connected  with a deverbative noun turns into component of an analytical semantic unit which is represented  by sole full-value verb in Czech. Such expressions are symptoms of the tendency to analytism in Russian in the same way as similar constructions with some other verbs of broad meaning and nominal phrases.On the other hand, the Czech verb dát commonly occurs in connection with an adverbial phrase  while in Russian verbs of more concrete meaning are used in such cases. Such constructions correspond to similar expressions in Germanthere are various differences in the use of the reflexive variants dát se — даться. 


Pobierz

Opublikowane : 2006-06-01


ŽažaS. (2006). Podobieństwa i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeskim. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3889

Stanislav Žaža  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).