Rosja w szkle butelki odbita. O polskim reportażu podróżniczymAbstrakt

Artykuł traktuje o tym, jak polscy reporterzy postrzegają „nietrzeźwy świat” współczesnej Rosji. Autorka zwraca uwagę na to, na ile pijaństwo wpisane jest w tutejszą kulturę narodową. Zwraca uwagę na aspekt literalny i naddany rosyjskiego pijaństwa. Zajmuje się też kwestią wzoru picia oraz obyczajów i filozofii związanych z alkoholem.


Bibliografia przedmiotowa:

[Hasło] Pijaństwo, w: Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 4, A. de Lazari (red.), Ibidem, Łódź 2001 (autor hasła: D. Czawdarowa, przeł. S. Grzybowski).

[Hasło] Wódka, w: Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 5, A. de Lazari, (red.), Ibidem, Łódź 2003 (autor hasła: M. Timofiejew, przeł. I. Kończak, B.Szczerbiak-Walicka).

Aleksiejew N., Walka o wódkę, w: Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal (red.), Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.

Brysacz P., Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm [wywiady], Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2013.

Chrząszcz M., O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.

Dampz M., Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Fouquet P.,de Borde M., Podwójny agent, przeł. S. Gogolewski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.

Gatley J., Kulturowa historia alkoholu, przeł. A. Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.

Horolets A., Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR, Kraków 2013.

Jarzębowski Z., Alkoholowa podróż do granic egzystencji (Moskwa-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa), w: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do Współczesności, t. 2, T. Linkner (red.), Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Jerofiejew W., Encyklopedia duszy rosyjskiej, przeł., glosarium i posł. opatrz. A. de Lazari, Czytelnik, Warszawa 2003.

Jerofiejew W., Moskwa – Pietuszki, przeł. A. Drawicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, przeł. A. Basaj, A. Bielasik, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.

Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996.

Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL-u. Polityka – obyczaje - szara strefa – patologie, Wydawnictwo Neriton. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.

Kurz I., Alkoholizm: „zalać robaka”, w: Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, M. Szpakowska (red.), Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przeł. B. Żyłko, Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 1999.

Melibruda J., Ludzie z problemami alkoholowymi, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1996.

Pilch J., Pod mocnym aniołem, Świat Książki, Warszawa 2014.

Pilch J., Tezy o głupocie, piciu i umieraniu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Schrad M. L., Imperium wódki. Alkohol, władza i polityka w Rosji carskiej, przeł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2015.

Schrad M. L., Imperium wódki. Pijana polityka od Lenina do Putina, przeł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2015.

Stelmach H., Nazwa rosyjskich wódek z komponentem liczby i miary, Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica Rossica 9, 2013.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2000.

Tuwim J., Polski słownik pijacki, wstępem zaprawił J. Pilch, supl. doprawił P. Bikont, rys. przyprawił A. Czeczot, graf. wyprawił L. Majewski z D. Nowacką i E. Łukasikiem, Twój Styl, Warszawa 2000.

Żyłko B., Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Źródła internetowe:

S. Popowski, Skąpani w wódce (12.11.2012), http://studioopinii.pl/slawomir-popowski-skapani-w-wodce/ [dostęp: 15.01.2016].

E. Skalski, Picie, Rusi wesele,(05,12,2012), http://studioopinii.pl/ernest-skalski-picie-rusi-wesele/ [dostęp: 15.01.2016].

http://wyborcza.pl

/1,76842,13127813,Rosja_uznaje_piwo_za_alkohol__Browary_zaniepokojone.html?disableRedirects=true [dostęp:20.01.2016].

Bibliografia podmiotowa:

Cyrol T., Transsibem nad Bajkał, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2008.

Hugo-Bader J. , W rajskiej dolinie wśród zielska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Hugo-Bader J., Biała gorączka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.

Hugo-Bader J., Dzienniki kołymskie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Jastrzębski B., Morawiecki J., Krasnojarsk zero, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012.

Jastrzębski M., Matrioszka, Rosja i Jastrząb, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Książek M., Jakuck, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

Kurczab-Redlich K., Pandrioszka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

Kurczab-Redlich K., Głową o mur Kremla. Nowe fakty, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.

Miecik I. T., 14:57 do Czyty, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.

Milewski P., Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej, Znak, Kraków 2014.

Morawiecki J., Łuskanie światła, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.

Radziwinowicz W., Gogol w czasach Google’a, Wydawnictwo Agora , Warszawa 2013.

Sokołowski I., Spokojnie. To tylko Rosja, Wydawnictwo MG, Kraków 2015.

Wilk M., Wilczy notes, Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Wilk M., Wołoka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Wilk M., Dom nad Oniego, Noir Sur Blanc, Warszawa 2006.

Włodarczyk B., Nie ma jednej Rosji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

Wojtacha A., Zabijemy albo pokochamy. Opowieści z Rosji, Znak, Kraków 2015.

Wróblewski A., Przejażdżka po Rosji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.

Wrubel K., Planeta Rosja, Twój Styl, Warszawa 2005.

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-19


PogonowskaE. (2016). Rosja w szkle butelki odbita. O polskim reportażu podróżniczym. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4097

Ewa Pogonowska  e.pogonowska@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Lublin  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).