ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РУСИСТИКИ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОй ФИЛОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1990–2015)Abstrakt

ĆWIERĆWIECZE RUSYCYSTYKI LITERATUROZNAWCZEJ W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UJ (1990–2015)

W artykule dokonano oglądu dorobku rusycystyki literaturoznawczej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Autorka dochodzi do wniosku, że w konfrontacji ze zmianami ustrojowymi oraz z nową sytuacją organizacyjną jednostki literaturoznawcze Instytutu poradziły sobie nader dobrze, o czym świadczyć może między innymi liczba 65. publikacji książkowych wydanych w tym okresie, co dokumentuje dołączony do artykułu aneks.  

THE QUARTER-CENTURY OF RUSSIAN LITERARY STUDIES IN THE INSTITUTE OF EASTERN SLAVONIC STUDIES OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY (1990–2015)

The article presents the achievements of Russian literary studies in the Institute of Eastern Slavonic Studies of the Jagiellonian University in the last twenty five years. The author`s conclusion is that in confrontation with the political changes and with the new organizational situation the literary studies units in the Institute handled very well, what prove sixty-five books publicized during this period (see enclosed appendix).


Pobierz


WaszkielewiczH. (1). ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РУСИСТИКИ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОй ФИЛОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1990–2015). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4618

Halina Waszkielewicz  halina.waszkielewicz@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).