ПОЛЬСКАЯ РУСИСТИКА В ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХAbstrakt

POLSKA RUSYCYSTYKA W BADANIACH PRZEKŁADOZNAWCZYCH

Artykuł zawiera przegląd dorobku polskiej rusycystyki ostatnich dziesięcioleci w dzie-dzinie przekładoznawstwa. Punktem wyjścia jest stwierdzenie o istnieniu specyfiki badań przekładoznawczych w ramach neofilologii i odzwierciedlenia tej specyfiki w pracach polskich rusycystów poświęconych przekładowi. Zwrócono uwagę na źródła i tradycje polskiej rusycystyki w dziedzinie badań nad przekładem. Następnie omówiono rozprawy doktorskie i habilitacyjne, monografie autorskie, serie wydawnicze oraz obecność tematyki przekładoznawczej na łamach «Przeglądu Rusycystycznego». Stwierdzono wzrost zainteresowania autorów tą problematyką oraz rosnące powiązania z przekładoznawstwem uprawianym w ramach innych neofilologii.

TRANSLATION STUDIES WITHIN RUSSIAN STUDIES IN POLAND

This article is a survey of the achievements of translation studies as part of Russian studies in Poland over the last few decades. The author underscores the specific status of translation studies within the philology, demonstrating how this status has been reflected in the works of Polish scholars specializing in the field. He pays special attention to both the sources and traditions of translation studies carried out within Russian studies in Poland. In particular, he discusses the relevant doctoral and postdoctoral dissertations, monographs, book series, and the related issues of the Przegląd Rusycystyczny. The research shows that there has been a steady growth of interest among Polish scholars in Russian translation studies. Strong links have been found between translation studies pursued both within the Russian philology and within other language studies in Poland.   


Pobierz


LewickiR. (1). ПОЛЬСКАЯ РУСИСТИКА В ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4620

Roman Lewicki  olaro@vp.pl
UMCS Lublin Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).