Kształtowanie pamięci o masowych represjach w rosyjskim internecieAbstrakt

Формирование памяти о массовых репрессиях в российском интернет-пространстве

Среди многих видов интернет-активности молодые россияне обсуждают вопро-сы, касающиеся сталинских репрессий. отношение пользователей интернета к этим трагическим событиям проявляется, например, в интернет-дискуссиях и посредством создания демотиваторов. Эти носители памяти могут рассматри-ваться в качестве артефактов «постпамяти», свойственной, главным образом, молодому поколению, которое не имеет трагических воспоминаний, связанных с репрессиями. Формирование памяти массовых репрессий является частью более масштабного процесса формирования культурной памяти россиян, основанной на трактовке советского прошлого. Ссылаясь на проявления «постпамяти», молодые россияне могут лучше понять историю своей страны и найти указания в окружающей их действительности.

Shaping the memory of the mass repressions in Russian Internet

Among the many types of Internet activity young Russians discuss the issues of the mass repressions of the Stalin era. The attitude of Internet users to these tragic events is expressed not only in many online discussions, popular social networking sites, but also through the creation of (very popular now) demotivators. These carriers of memo-ry can be considered as the artifacts of “post-memory”, which is characterized mainly for young generation of Russians who do not have experienced the traumatic memories connected with mass repressions. Constructing the memory of the mass repression is a part of a broader process of constructing the cultural memory of Russians based on the interpretation of the Soviet past. By referring to the manifestations of “post-memo-ry”, young Russians can better understand the difficult history of their country and find landmarks in the surrounding reality.


Pobierz


KadykałoA. (1). Kształtowanie pamięci o masowych represjach w rosyjskim internecie. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4631

Anna Kadykało  kadykalo.anna@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).