СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА)Abstrakt

Semantyka i pragmatyka wtórnej imperfektywizacji czasownika rosyjskiego (w oparciu o badanie ankietowe)

Zjawisko tzw. wtórnej imperfektywizacji czasownika należy do aktualnych zagadnień aspektologii słowiańskiej. Charakterystyka semantyczna wtórnego imperfektywu wpły-wa na jego dystrybucję, która częściowo pokrywa się z dystrybucją czasownika niedoko-nanego prostego, częściowo z dystrybucją czasownika dokonanegoNiniejsze zagadnienie zostało zanalizowane w oparciu o wyniki ankiety przeprowa-dzonej na grupie respondentów (uczestników XLII  Międzynarodowej Konferencji Filologicznej, która miała miejsce na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwer-sytetu w Sankt-Petersburgu w dniach 11–16 marca 2013 r.). Badanie to pozwoliło okre-ślić wpływ właściwości semantycznych wtórnego imperfektywu na jego dystrybucję z uwzględnieniem komunikacyjnych preferencji użytkowników języka.

Semantics and pragmatics of secondary imperfectivization of the Russian verb (based on survey results)

The phenomenon of so-called secondary imperfectivization of the Russian verb has become the subject of recent interest of aspectology. The semantic characteristics of the secondary imperfective determine its specific distribution, which coincides with the distribution of the primary imperfective verb and partly with the distribution of the perfective verb.Secondary imperfectivization of Russian verb has been analyzed on the results of a survey on a group of respondents (participants of the XLII International Philological Conference on the Philological Faculty of Saint-Petersburg State University — 11–16th March 2013). The results show the impact of aspectual semantic properties of second-ary imperfective on its distribution considering the communication preferences of na-tive-speakers.


Pobierz


KozeraI. (1). СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4635

Izabela Kozera  izabela.kozera@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).