СЕМИОЗИС РУССКИХ ЧАСТИЦ И КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТAbstrakt

Tworzenie i funkcjonowanie partykuł rosyjskich a kontest komunikacyjny

Uważa się, że funkcja partykuł jako subznaków zawarta jest w pragmatycznej aktualiza-cji części wypowiedzi (zdania). Słowo funkcjonuje w społeczeństwie jako znak w wyniku określonego użycia: pragmatyczna część wypowiedzi jest podstawą do określenia istoty znaku. W związku z tym pojawia się pytanie: co stanowi pragmatyczny składnik sub-znaku, czyli wyrazu współznaczącego (synsemantycznego)? Z naszych analiz wynika, że pragmatycznymi składnikami rosyjskiej partykuły jako subznaku są funkcje dystynk-tywna i asocjacyjna, zaś kontekst komunikacyjny pełni funkcję sugestywną.

Semiosis of Russian particles and communicative context

It is known that the function of particles as sub-marks lies in the actualization of the pragmatic part of an utterance or a sentence. The mark becomes a mark owing to its definite usage in the society: the pragmatic part of an utterance is the basis for determining the essence of the mark. In this connection in this connection question: what does the pragmatic component of a submark or a syncategorematic word include? The analysis we have conducted shows that the pragmatic components of that has been Russian particle as a sub-mark are the distinctive and associative functions, but the communicative context performs the suggestive function. 


Pobierz


TsoiA. (1). СЕМИОЗИС РУССКИХ ЧАСТИЦ И КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4636

Aleksandr Tsoi  tsoyalex2002@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).