Wyrok: cykliczność. O Nieskończoności Ala KopernikaAbstrakt

Вердикт: цикличност. О Бесконечности Аля Коперника

Резюме

Статья содержит попытку аналза видеостиха Бесконечносьть Аля Коперника и Артема Кирсанова. Видеопоэзия в своих сегодняшних формах оказывается явлением относительно новым, в связи с чем исследователи и критики все еще не выработали соответствующего языка, который мог бы помочь справиться с описанием этого жанра. Пытаясь постичь онтологический статус этой формы искусства, в статье автор использует идеи Тома Конивеса, выраженные а его работе Видеопоэзия. Манифест. Однако, чтобы выявить важнейюшую проблему затронутую в Бесконечности, автор статьи отсылается к философским рефлексиям о повторимости — то Фридриха Ницше по Жиля Делёза.

Dawid Kujawa

Judgment: cyclicity. About Al Kopernik’s Infinity

Summary

The article is an attempt to analyse of Al Kopernik’s and Artiom Kirsanow’s videopoem called Infinity. Videopoetry in its current form is a relatively recent phenomenon, therefore scholars and critics still didn’t elaborate a suitable language, which could be useful to describe particular works of the genre. In this paper the author tries to capture the ontological status of this art form using some of Tom Konyves’s claims expressed in his Videopoetry: Manifesto. However, to present the most important matter of Infinity, the author refers to the philosophical considerations of repetition — from Friedrich Nietzsche to Gilles Deleuze.


Pobierz


KujawaD. (1). Wyrok: cykliczność. O Nieskończoności Ala Kopernika. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4772

Dawid Kujawa  dawid.kujawa0@gmail.com
UŚ Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).