Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w RosjiAbstrakt

W artykule, na bazie rosyjskiej recepcji dzieł Benjamina Franklina i Augusta Ludwiga Schlözera, ukazano proces międzykulturowego transferu idei, mitów i pojęć ze świata zachodniego do Rosji. Popularność utworów Franklina, które wystawiano w oryginale w prywatnych bibliotekach, a tłumaczonych przez poetów i dekabrystów na zsyłce, z których figura burżuazyjnego wyznawcy „kodeksu honorowego” zaistniała w tekstach ówczesnych pisarzy rosyjskich, dowodziły żywotności zachodnich idei w Rosji. Inspirujące okazały się także dokonania naukowe Schlözera, które choć nie wywoływały tak jednoznacznie entuzjastycznych opinii wśród intelektualistów rosyjskich, to przyczyniły się do tworzenia podwalin pod historiografię XIX wieku i badań nad kronikami ruskimi. Popularność twórców tych dzieł stała się też istotnym czynnikiem prowadzącym do nawiązania i rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcami.

Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


DębowczykM. (2018). Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosji. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5081

Małgorzata Dębowczyk  domd987@gmail.com
Instytut Slawistyki PAN Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).