Motywy biblijne w pieśniach Bułata OkudżawyAbstrakt

Artykuł został poświęcony prześledzeniu motywów bibijnych w twórczości pieśniarskiej Bułata Okudżawy ze szczegolnym uwzględnieniem wpływu księgi Eklezjastesa i listów świętego Pawła. Przedmiotem badań w niniejszym artykule będzie sposób przekształcania tekstu biblijnego oraz cel, jakiemu ma ono służyć. Przeanalizowane zostały takie motywy jak raj, niebo, wiara, nadzieja, miłość, grzech, przebaczenie. Częste sięganie do cytatów, słów – kluczy z Pisma Świętego, jak się okazuje wynika zarówno z erudycji poety, jak i z jego wyboru Biblii jako fundamentalnego źródła wiedzy o człowieku, ale także nadziei i punktu oparcia.

 


Bibliografia w języku polskim:

N. Bierdiajew, Sens twórczości: próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2001.

A. Kalbarczyk, Cień jako biblijna metafora znikomości ludzkiego życia, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8330/1/01_Adam_Kalbarczyk_Cie%C5%84%20jako%20biblijna%20metafora%20znikomo%C5%9Bci_7-39.pdf, (30.11.2015).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań 2000.

B. Okudżawa, Pieśni, ballady, wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.

B. Okudżawa, Wiersze i ballady, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

B. Okudżawa, Zamek nadziei, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984.

Opowieści pielgrzyma, przeł. A. Wojnowski, W drodze, Poznań 1999.

B. Shaw, Pigmalion: przygoda romantyczna w pięciu aktach, przeł. F. Sobieniowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.

А. Urban-Podolan, Poezja Bułata Okudżawy: między poetyką a interpretacją, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

L. Żukowski, Największe kłamstwa i mistyfikacje w dziejach Kościoła, Forum Sztuk, Katowice 2001.

Bibliografia w języku rosyjskim:

Л. Аннинский, Да ведь и всё от нкля, // И. Ришина (ред.), Булат Окуджава: его круг, его век: материалы второй международной научной конференции, 30 ноября-2 декабря 2001 г., Переделкино, Соль, Москва 2007.

Т. Бек, Старые поэтические жанры на новом витке, http://lit.1september.ru/article.php?ID=200200702 (30.11.2015).

Д. Быков, Булат Окуджава, Молодая гвардия, Москва 2011.

Л. Дубшан, Декабри январи…, // Е. Семенова (ред.), Миры

Булата Окуджавы, Материалы Третьей международной научной конференции. Переделкино 18-20 марта 2005, Соль, Москва 2007.

Г. Гачев, Склад Окуджавы и склад его песни, // Е. Семенова (ред.), Миры Булата Окуджавы, Материалы Третьей международной научной конференции. Переделкино 18-20 марта 2005, Соль, Москва 2007.

Ю. Карякин, Поэзия как молитва, // Е. Семенова (ред.), Миры Булата Окуджавы, Материалы Третьей международной научной конференции. Переделкино 18-20 марта 2005, Соль, Москва 2007.

Ю. Карякин, За книгой Окуджавы, // И. Ришина (ред.-сост.), Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века, Регион. обществ. фонд Булата Окуджавы; Гос. дом-музей Булата Окуджавы, Москва 2001.

Д. Курилов, Христианские мотивы в авторской песне, // Мир Высоцкого: Исследования и материалы, вып. II, Москва 1998.

А. Зорин, Вестиник до-верия, // И. Ришина (ред.-сост.), Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века, Регион. обществ. фонд Булата Окуджавы; Гос. дом-музей Булата Окуджавы, Москва 2001.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


LewandowskaO. (2017). Motywy biblijne w pieśniach Bułata Okudżawy. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5085

Olga Maria Lewandowska  olenka2622@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny  Polska
Dr, absolwentka polonistyki i rusycystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,interesuje się komparatystyką kulturowo - literacką, polsko-rosyjskimi przyjaźniami i inspiracjami, autorka artykułów: (m.in. o twórczości Czesława Miłosza, Josifa Brodskiego, Aleksandra Galicza, Władimira Wysockiego, Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego, Jana Krzysztofa Kelusa, Jackla Kleyffa).
Kontakt: olga.m.lewandowska@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).