Dramat SmierdiakowaAbstrakt

This paper offers an interpretation of the figure of Pawel Fyodorovitch Smerdyakov
— the fourth of the Karamazov brothers, parricide featured in the last great novel by
Fyodor Dostoevsky. The analysis of existing criticism on Smerdyakov, which is my
point of departure, invites an assertion that this figure tends to be regarded in almost
exclusively negative terms. Looking for answers to the question whence comes this
unequivocal evaluation of Smerdyakov, I focus on plot resolutions, the way narration
is led, and on the poetics of Smerdyakov’s depictions in the The Brothers Karamazov.
I establish that their aim is to fashion from the outset a much revolting image
of this particular protagonist. This perspective allows me to state a thesis that is
contrary to that of Michail Bakhtin who claimed that the polyphony of Dostoevsky’s
oeuvre renders each protagonist’s worldview fully individual and equally valuable
and that access to their personalities is granted to us only in so far as they speak of
themselves. In a critical discussion with Bakhtin I argue that Smerdyakov functions
as an example of an anti-dialogical, that is obscuring the protagonist’s individuality,
specifically authorial take aiming to arrest his personality within a predetermined,
monological interpretive regime. I then offer a meditation on the ethical message
of The Brothers Karamazov which rests on the notion of “the responsibility of everyone
for everyone” and I reflect on the reasons why this formula does not apply to
the figure of Smerdyakov who, surprisingly, is not treated as a “brother” by anyone
in the novel, let alone a human being.


Pobierz

Opublikowane : 2017-04-14


KruszelnickiM. (2017). Dramat Smierdiakowa. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5491

Michał Kruszelnicki  piotr.fast@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).