THE FALL OF BYZANTINE EMPIRE BY FR. TIKHON AND ITS CHINESE TRANSLATIONAbstrakt

Publicystyczny film Upadek imperium. Lekcja Bizancjum wywołał burzliwą reakcję
społeczną. Mówiący o określonej historycznej lekcji, film ten wyraźnie odsyła do
współczesnej sytuacji Rosji, przeciwstawiając ten kraj reszcie cywilizowanego
świata. W artykule została przeprowadzona porównawcza analiza oryginalnego scenariusza
filmu i jego chińskiego przekładu, zmierzająca do ukazania kontekstualnego
charakteru relacji między przekładem i oryginalnym tekstem. Wykorzystując
teorię przekładu wypracowaną przez Michela Foucaulta, autorka opisuje przekład
jako proces produkcji dyskursu. Badając nacechowanie stylistyczne wypowiedzi narratora
oraz wprowadzonych przez tłumacza zmiany w zakresie zjawisk językowych
i kulturowych, autorka dochodzi do wniosku, że chiński przekład jest daleki od
neutralności i odgrywa wyraźną rolę polityczną. Świadomie zaciera on aluzja do
współczesnej polityki Rosji, zmierzając do tego, by chińscy widzowie wyciągnęli
„własne” wnioski wynikające z upadku Bizancjum, czy dokładniej: z upadku Związku
Radzieckiego. Przekład wysuwa na pierwszy plan te elementy, które odpowiadają
oficjalnej chińskiej ideologii państwowej, redukując te, które nie byłyby tolerowane
przez chińską cenzurę.


Pobierz


YeL. (1). THE FALL OF BYZANTINE EMPIRE BY FR. TIKHON AND ITS CHINESE TRANSLATION. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5546

Lina Ye  prz.rus@o2.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).