Trauma porządku symbolicznego w Palisandrii Saszy Sokołowa/Травма символического порядка в романе Палисандрия Саши Соколова/Trauma of the symbolic order in the novel Palisandriya by Sasha SokolovAbstrakt

В настоящей статье анализируется способ восприятия и деконструкции символического порядка в романе Палисандрия Саши Соколова. Писатель уделяет особое внимание концептам философии постструктурализма, в частности вопросу текстуализации культуры. Символическое становится в его произведениях одним из факторов, подавляющих личность и деформирующих реальный порядок. Палисандрия – пример постмодернистской прозы. В романе обсуждаются различные феномены культурной и общественной жизни, с помощью которых Саша Соколов воспроизводит образ психики типичного гражданина СССР. Важной частью произведения является шизоаналитическое исследование личности, позволяющие определить состояние как отдельного индивида, так всего общества.

 

 

The article considers the way of perception and deconstruction of the symbolic order in the novel Palisandriya by Sasha Sokolov. The writer pays special attention to the concepts of poststructural philosophy, in particular the issue of the textualization of culture. The Symbolic becomes in his works one of the factors that suppresses personality and deforms the Real Order. Palisandriya is an example of postmodern prose. The novel concentrates on various phenomena of cultural and social life. It also presents mental condition of the Soviet Union citizens. A schizoanalytical study of the individual is an important part of the work, allowing to determine the state of the separate individual and the whole society.

 


R. Barthes, Dyskurs historii, w: „Pamiętnik Literacki” 1984, nr 175/3.

B. Choińska, Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego, Universitas, Kraków 2014.

J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Officyna, Łódź 2011.

U. Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje, przeł. J. Wajs, W.A.B., Warszawa 2012.

M. Foucault, Siedem uwag w sprawie siódmego anioła, w: tegoż: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, przeł. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1999.

F. Guattari, G. Deleuze, Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, przeł. T. Kaszubski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

M. Heidegger, Bicie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

M. Podniesieński, Prawda i władza. Myśl Michela Foucaulta w latach 1956-1977, Universitas, Kraków 2012.

I. Trzcińska, Logos, mit i ratio: Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Л. Скворцов, Большой толковый словарь правильной русской речи, ОНИКС, Москва 2009.

С. Соколов, Палисандрия, Издательский дом Симпозиум, Санкт-Петербург 2004. Książka dostępna online: <http://royallib.com/book/sokolov_sasha/palisandriya.html>.

J. Starobibski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

S. Žižek, Kruchy absolut, przeł. M. Kropiwnicki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


ŁaniewskiP. (2017). Trauma porządku symbolicznego w Palisandrii Saszy Sokołowa/Травма символического порядка в романе Палисандрия Саши Соколова/Trauma of the symbolic order in the novel Palisandriya by Sasha Sokolov. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5596

Paweł Łaniewski  planiewski@hotmail.com
Uniwersytet Śląski. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).