MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ (?) O DWÓCH TŁUMACZ(ENI)ACH OŻENKU NIKOŁAJA GOGOLAAbstrakt

Jolanta Lubocha-Kruglik

 

BETWEEN TRADITION AND MODERNITY (?)

ON TWO TRANSLATIONS AND TRANSLATORS OF MARRIAGE BY N. GOGOL

 

Summary

 

The article is devoted to two Polish translations of Marriage one of the best-known plays by Nikolai Gogol. Polish readers and audience have known the play owing to the translation (1937) of an outstanding poet Julian Tuwim. In his times this translation was considered to be very innovative. It can be seen as strong opposition not only to the translation tradition but also to the reader’s habits. In 2015 a new translation was ordered by the theatre and made by Agnieszka Lubomira Piotrowska — one of the best-known translators of Russian literature in Poland. As she claims her text was not updated, but she translated it in accordance with the rhythm and pace of the contemporary Polish language trying to preserve Gogol’s style.

 


Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


Lubocha-KruglikJ. (2017). MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ (?) O DWÓCH TŁUMACZ(ENI)ACH OŻENKU NIKOŁAJA GOGOLA. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6014

Jolanta Krystyna Lubocha-Kruglik  jolanta.lubocha-kruglik@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska

Jolanta Lubocha-Kruglik, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.  Autorka dwóch monografii –­ Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi oraz Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim; współautorka książki Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego, kilkunastu słowników przekładowych (wyd. Langenscheidt) oraz Polsko-rosyjskiego słownika tematycznego Ekonomia (PWN), współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłego Gramatyka a tekst, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i artystycznego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).