Rosyjskie wędrówki Czesława MiłoszaAbstrakt

W artykule przedstawiam związki Czesława Miłosza z Rosją. Poeta spędził kilka lat w Rosji, jako paruletni chłopiec doświadczył tam I wojny światowej i rewolucji. Do zapamiętanych obrazów powracał wielokrotnie we wspomnieniach i wierszach. Podczas rosyjskich peregrynacji poznał język rosyjski, nasiąknął także „wschodnimi cechami”. W swojej eseistyce wielokrotnie omawiał rosyjskie tematy, analizował i interpretował dzieła literatury, wyjaśniał węzłowe momenty rosyjskiej kultury oraz historii. Literatura rosyjska inspirowała Miłosza, umożliwiała również odpowiedź na kluczowe - egzystencjalne i filozoficzne dylematy. Spotkania z Rosją, te dosłowne, jak i literackie w znacznym stopniu wpłynęły na światopogląd i dzieło poety. W rozważaniach podejmuję próbę ustalenia, gdzie należy szukać przyczyny takiego stanu rzeczy, a także w jakim stopniu i zakresie wpływ ten się uobecnił.


Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.

Franaszek A, Miłosz. Biografia, Znak, Kraków 2011.

Miłosz Cz., Kroniki, Znak, Kraków 1988.

Miłosz Cz., Inne abecadło, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1998.

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Czytelnik, Warszawa 1990.

Miłosz Cz., Rok myśliwego, Instytut Literacki, Paryż 1990.

Miłosz Cz.,, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Dostojewski – nasz współczesny, Zeszyty Literackie, Warszawa 2010.

Miłosz Cz., Rosja. Widzenia transoceaniczne. Mosty napowietrzne, Zeszyty Literackie, Warszawa 2011.

Miłosz Cz., Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


WójciakM. (2018). Rosyjskie wędrówki Czesława Miłosza. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6219

Monika Wójciak  monika8@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Słowiańskiej  Polska

Monika Wójciak - adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989 (2010); współautorka dwutomowej antologii Rosja Czesława Miłosza  (2010, 2011), współredaktorka tomu Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze (2011). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX wieku, kultura i historia Rosji, polsko-rosyjskie związki kulturowe, pogranicza kulturowe, kultura niezależna, obszary buntu i dążenia wolnościowe w kulturze.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).