К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОР–ЧИТАТЕЛЬAbstrakt

O RELACJACH AUTOR–CZYTELNIK
S t r es z c z en i e
W artykule na materiale współczesnej prozy rosyjskiej Grigorija Priachina oraz Jurija Kozłowa badane są relacje pomiędzy czytelnikiem a twórcą tekstu artystycznego,
ich transformacje i charakter tych zmian. Zauważa się ograniczenie funkcji autora i rosnącą pozycję czytelnika. Świat współczesny postrzegany jest przez pryzmat obrazów artystycznych, a intertekstualność jawi się jako zasada narracji. Filozofia gry przekształca się z chwytu w strategię. Rozszerzane są granice gry z cudzym słowem. Na pierwszy plan wysuwa się eseizacja, brak fabuły i ukierunkowanie egzystencjalne, rośnie rola pamięci autobiograficznej. Światopogląd narodowy autora zostaje odzwierciedlony w systemie obrazów artystycznych, w poetyce i stylistyce utworu.

THE GUESTION OF INTER-RELATIONS BETWEEN AUTHOR AND READER

S u m m a r y

This article studies the relationship between the reader and the creator of the fictional text, its transformation and modification on the example of contemporary Russian prose by Georgiy Pryakhin and Yuriy Kozlov. A decrease of the author’s function and a sharp increase in the reader’s position are noted. The modern world is reinterpreted through fictional images and intertextuality becomes the principle of narration. The philosophy of the game transforms from a method into a strategy. The boundaries of the game with someone else’s word are expanded. Essay style, plotlessness and existential orientation come forward and the role of autobiographical memory increases. The author’s national understanding of the world is reflected in the system of fictional images, in the poetics and style of the work.


Pobierz


AnaniewaS. (1). К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОР–ЧИТАТЕЛЬ. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6254

Swietłana Ananiewa  svananyeva@gmail.com
Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова КН МОН РК  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).