фонетические особенности современного русского языка в историческом освещенииAbstrakt

SPECYFIKA FONETYCZNA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

Streszczenie

W artykule omówiono najważniejsze procesy historyczne w systemie dźwiękowym do momentu pojawienia się piśmiennictwa słowiańskiego (koniec X — początek XI w.). Odegrały one istotną rolę w kształtowaniu się współczesnego języka rosyjskiego. Rozpatrzono m.in. procesy fonetyczne, które wpłynęły na specyfikę języków słowiańskich — zasadę sylaby otwartej, wewnątrzsylabowej harmonii samogłosek oraz proces redukcji samogłosek. W artykule przedstawiono również konsekwencje tych zjawisk: zanik spółgłosek końcowych, pojawienie się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek na początku wyrazów, uproszczenie grup spółgłoskowych, monoftongizacja dyftongów oraz zmiany w połączeniach dwóch samogłosek. Autorka proponuje szereg zadań praktycznych, które mogą być wykorzystywane w nauczaniu języka rosyjskiego w aspekcie historycznym.


Lilia Mukazhanova

PHONETIC FEATURES OF MODERN RUSSIAN In HISTORICAL ASPECT

Summary

This article deals with the main historical sound processes at the time of the appearance of the Slavic script (the period until the end of the 10th — beginning of the 11th centuries), which are of great importance in the formation and development of the modern system of the Russian language. In particular, the results of phonetic processes that have had a great influence on the formation of features of Slavic by origin languages - laws of open syllable, intrasyllogic sinarmonism and the process of falling reduced vowels - are considered. Among them, the consequences of these laws are described: the loss of final consonants, the emergence of sound sounds, the simplification of consonant groups, the monophthongization of diphthongs, and changes in diphthongic combinations. As a methodical help, the author offered practical exercises.


Pobierz


MukażanowaL. (1). фонетические особенности современного русского языка в историческом освещении. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6266

Lilia Mukażanowa  mukazhanova_62@mail.ru
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).